HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 19

JPEG (Deze pagina), 588.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

ir

indnstriële ondernemingen te onthouden. [De kolos-
sale onderneming, de beroemde machinenfabriek van
.T0nN COCKERILL te Seraing, bij Luik, was, zeiden
zij, door zulke deelnemingen ten gronde gegaan; dit
[ wenschten zij te verhoeden en zij wilden alzoo, clezf als
g beginsel wiercle easlgeslelcl: lzoegeizaamll geene cleeliiemiiig
in aizclere iizeliislïiële mzllewiemiiigen. Directeuren waren
l het au jbml met commissarissen eens, doch begrepen,
j zonder der fabriek groot nadeel toe te brengen, niet zoo
4 geheel aan hunne wenschen te kunnen toegeven; zij
j stemden dan ook wel toe in liet aannemen van het
, beginsel, doch met eene wijziging, namelijk dat, indien
eene bestelling van werktuigen afhankelijk wierde gemaakt
van eene deelneming, dan de winsten, welke men zich
van die bestelling beloofde, zouden bepalen het bedrag
der deelneming, en alzoo met dien verstande, dat de
deelneming nooit die winsten zou vermogen te over-
sehrijden. Commissarissen namen daarmede geen genoe-
gen; zij wenschten het beginsel, zonder eenige de minste
afwijking, te zien ingevoerd en alleen het voorstel van
Directeuren, om iedere deelneming in andere industriële
ondernemingen op de jaarlijkscbe balans als verlies
af le scbwgeerz, kon hen bevredigen, en alzoo werd het
beginsel, mel voemoemcle wüeigizig, aangenomen en vast-
gesteld. Commissarissen hadden in beginsel gelijk; deel-
neming in andere fabrieken, geheel vreemd aan de zaak
die men zelf drijft, kan nooit wenschelijk zijn, en even
als bij Jonx Cooicnnirn was gebeurd, zouden de be-
l