HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 641.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

i w
de wereld bestaat, waaraan men zich stokstijf kan
vasthouden; neen, volgens onze overtuiging is er geen
beginsel, of het moet naar omstandigheden gewijzigd
worden. Hiertegen nu komt de geachte schrijver van
de artikelen in de Amáemsc/te Comm! met kracht i
op. Wat zegt hij? rx Beginselen die naar omstandig-
heden gewijzigd moeten worden, zijn geen beginselen;
een beginsel van vrijgevigheid, gewijzigd naar omstan­
digheden die anti- vrijgevig zijn; is het denkbaar? j
een beginsel gewijzigd naar omstandigheden, die het j
beginsel doen verloochenen ?" Wie dit leest, en niet j
verder nadenkt, zal gereedelijk met den geleerden schrijver ·
instemmen. Wat valt er op zijne redenering aan te
merken? Zij is te goeder trouw, zij bevat waarheid, en
toch öezvçfst de praèárgjk, dat de scámjvw zicá vergist;
ziedaar het onderscheid tusschen Meorie en prartigïrt. -­
Deze refutatie van hetgeen wij hebben beweerd verschaft
ons eene uitstekende gelegenheid , om onzen tegenstre-
ver een bewijs te leveren, dat hij den bal misslaat
en dat wel degelijk beginselen naar omstandigheden
kunnen, ja behooren gewijzigd te worden, zomler
daarom hm kawzkzfcr te verliezen. Een ons bekend voor-
val willen wij ten bewijze hiervan doen strekken. In der
tijd, jaren geleden, werd door eene fabriek van werk-
tuigen voor eene zekere som deelgenomen in eene wol-
spinnerij en fabriek van polemieten. Commissarissen kwa-
men hiertegen op, en verzochten Directeuren, zich voor
het vervolg van deelneming in soortgelijke en andere
I