HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 572.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

ï
15
vaardiging in Neclerlcmcl van b. v. 10 millioen gulden
aan locomotieven, aan het Rijk wel moeten worden opge-
bragt? In de eerste plaats komen daarbij de werkplaatsen
zelven in aanmerking: grond- en andere lasten, patent enz.
r daarvoor te voldoen, en dan de arbeidsloonen en generale
onkosten, die wij in onze brochure op ruim de helft heb-
ben geschat: wij willen zeggen, dat 5 millioen van de 10
millioen aan arbeidsloonen worden besteed. Hoeveel moet
er nu wel niet, in verschillende vormen, van die 5 mil-
lioen aan den Staat worden opgebragt? Wij hebben Rijks-
en plaatselijke belastingen: wij hebben hier in Amster-
dam het equivalent en de aceijnsen, zoowel Rijks als
stedelijke. Zon nu de opoffering daarvan vergoed
worden door de 5 pct. bescherming, die wij aan het
spoorwegmateriëel, bij den aanvang b. v. voor de eerste
3 jaren, zouden wenschen toegekend te zien? 5 pct.
over 10 millioen maken f 500,000; zon men nu niet
kunnen aannemen, dat , wanneer de 10 millioen hier
te lande besteed werden, daarvoor minstens even zoo
veel, ja wij zonden wel durven beweren, het dubbele
in de schatkist moet vloeijen? De staathnishoudkunde
is eene belangrijke wetenschap; achting, hooge achting
` hebben wij voor de mannen die ze beoefenen; wij zijn
deze verklaring schuldig aan een onzer geleerden in dat
vak van wetenschap, die in de gedachte verkeerd heeft,
dat wij het beoefenen der staathuishoudkunde niet op
waarde zouden schatten; neen , dat zij verre; wij hebben
beweerd , en beweren nog, dat er geen beginsel in