HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 578.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

l B
onder verstaan ket kuéskouclerz der _/bbriekarzterz en nog
wel der jëzbréekarzterz in stoomwerktuigerz. Maar hoe komt
hij daaraan? Is dat te distilleren uit het beweren: dat
artikel voor artikel van ket tariefmet rzaauwgezetkeid be-
koort nagegaan en naar de versckitlerzde omstarzctigkeclerz ,
; waaromter ket verkeert, de corrzperzsatieregterz er van bek00­
l ren bepaald te worclerz? Wij willen echter gaarne erken-
­, nen, dat wij voor theoretische, wij zullen niet zeggen
onpraktische menschen, niet altijd even verstaanbaar
zijn geweest. Wij willen geene beschermende regten;
jl wij erkennen dat de fabrieken van stoomwerktuigen ze
niet behoeven, en toch wenschen wij een uniform com-
pensatie-regt van 5 pct.! Om met het buitenlandsohe
f fabriekaat gelijk te staan, zou een compensatie­regt van
il 3 pct., op locomotieven b. v., voldoende wezen; doch
J wij vonden het nog al moeijelijk, met juistheid het
compensatie-regt voor ieder artikel van het tarief te
; bepalen en stelden daarom een uniform inkomend regt
A van 5 pct. voor, dat toch wel geen beschermend regt
kan genoemd worden. Men vergete daarbij niet, dat
tot onze beschouwingen aanleiding heeft gegeven het
j aanzienlijke materiëel, dat voor de exploitatie van
onze spoorwegen zal benoodigd zijn. De man van de i
j praktijk zal dat materiëel niet gaan verwarren met het
werk , dat in den regel in fabrieken van stoomwerk­ j
tuigen wordt vervaardigd; hij weet dat dit geheel iets
anders is, dan het maken van locomotieven. Wil men
dit met hoop op goed gevolg doen, dan behooren daar-

Q l
l l
ï " i
ë
3