HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 638.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

12
‘ zullen wij ons niet vermeten te beslissen; maar zeker
is bet, dat die invloed hoogst weldadig gewerkt en goede
vruchten opgeleverd heeft. Even weldadig, zoo althans
komt het ons voor, kan de Regering haren invloed in het
moederland doen gelden. Het is eene uitgemaakte zaak, dat
fabrieken hier te lande welig kunnen tieren, en wij bewe­ r
ren dat het ook wel degelijk de katoen- en vlasspinnerijen i
zijn. Reeds vóór 25 jaren hebben wij onze landgenoo­ 1
ten er opmerkzaam op gemaakt, doch met welk gevolg?
en wat zou er gebeurd zijn, wanneer de Regering
eens voor een tijdvak, b. v. van vijf jaren, eene premie ;’
per spil, voor iedere zoodanige op te rigten fabriek
had uitgeloofd? Dan zouden er thans vele fabrieken
bestaan, die geene beschermende regten behoeven en,
even als in Engelaml, niet alleen in eigen behoefte, T
zoo voor hier te lande als voor onze koloniën, maar j
ook in die van anderen konden voorzien. In onze bro- i
chure hebben wij er op gewezen, hoezeer het algemeen g
belang, onze handel en scheepvaart, ook daarmede zou i
zijn gebaat; en den verbruiker, ­- den verbruiker, die bij
onzen geachten tegenstrever alleen in aanmerking schijnt
te komen, - zou het natuurlijk ook niet tot nadeel ge- j
weest zijn. De theoretische schrijver tracht telken reize
te doen uitkomen als denken wij alleen aan fabrieknij­
verheid. Maar draagt onze brochure de blijken daar-
van? Wanneer wij er van spreken om ons eigen áuis-
houden te bekijken, en dat NB. als wij over het tarief
van in- en uitgaande regten spreken , dan wil hij daar-
i

l
E
ä
i