HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 623.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

10
ken, zonder daarbij onzen smaak te raadplegen, wij
zouden het in elïeeten doen. (I)
Als nu eens de regering eene wakende en zorgende
Voorzienigheid ware, dan zou zij het natuurlijk alleen
in algemeenen zin moeten zijn; maar zou dit zoo
kwaad wezen? Zou het kwaad zijn als de Regering R
trachtte, door middelen die haar ter dienste staan, aan l
de slaperigheid der natie en de verkeerde rigtingen, die
vele zaken genomen hebben, ter hnlpe te komen? Wan-
neer G2·00á­Bo·i#mmiè' krijg voert, of vrede maakt, om j
de belangen van handel en nijverheid, of laten wij liever
zeggen zijne algemeene welvaart, te bevorderen, - en an-
ders doet het dit niet, - dan ziet het verder en verliest
niet uit het oog, dat de algemeene belangen zijn de belan-
gen van den Staat. De Britsche regering beperkt zich
niet tot het opleggen van belastingen aan de ingezetenen
en het uitgeven van de gelden die zij opbrengen; neen,
hare hoofdzorg is: alles in het werk te stellen wat het op-
brengen van die belasting bevorderen kan ; en waarom zou-
den andere regeringen dit ook niet doen? De theoretische ä
schrijver zegt, dat de Regering zich niet over de uit-
breiding van liet fabriekwezen , ja eigenlijk, in zijn stelsel,
over niets heeft te bekommeren. Het publiek, de ‘ä·
(1) Het is te betreuren, dat de elfeetenhandel zich, aan de beurs
138 ./1Wló`t€7`d£Z7)Z, 3«l.l.€C1'l tot (16 ZOOgGl13.3.l’l'1dC Sl2&3«l2SI)3,I)lGI‘C11, SPOOT\'€g·
actiën en dergelijken bepaalt. Wanneer ook actiën in industriële
ondernemingen ter beurze verhandelbaar waren , dan zou aan de
vaderlandsche industrie eene groote dienst zijn bewezen.