HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 566.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

9
den wij evenzeer wensehen , dat daartoe doeltreffende mid-
delen wierden aangewend. Zie, dat is de geest die in onze
brochure heerscht, en voorzeker niet de beperkte ziens-
wijze, welke de theoretische schrijver meent ons te
, moeten toedichten. Het valt niet te ontkennen, dat onze
natie tot eene zekere slaperigheid is vervallen; vele oor-
1 zaken zijn daarvan schuld: hier, in Amsterdam, de groote
kapitalen, die het den bezitter gemakkelijk maken van
zijne rente te leven, en dan ook, misschien wel voorna-
melijk, de belangrijke handel in effecten , een handel,
j ` wij moeten het erkennen, hoogst verleidend; want welke
andere handel kan onder zulke gunstige omstandig-
heden gedreven worden? Alle handel, hetzij effecten- of
goederenhandel, vordert combinatie; men koopt koffij of
suiker, onder deze of gene vooruitzigten, en zoo doet
men ook met de effecten; doch nu hebben deze het voor-
j deel, dat zij weinig of geene kosten veroorzaken. Kooper
§‘ en verkooper zijn de eenige menschen die met den ma-
kelaar op het tooneel verschijnen, doch kosten van
sjouwers en schuitenvoerder, pakhuishuur en zoo veel an-
‘j dere zaken komen daarbij niet te pas; aan indroogen,
beschadigen, spillage, achteruitgang van de kwaliteit,
fl staat men niet bloot; en let wel, hoeveel het effect i
dat men gekocht heeft ook moge achteruitgaan, altijd
blijft men er toch, ten minste zoo men in soliede i
effecten handelt, de rente van trekken. Wij zelven , i
wilden wij handel drijven en alleen ons voordeel zoe-