HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 643.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

8
dien zoo vele takken van volksbestaan daar genieten.
Ieder onpartijdige, wat stelsel hij ook moge aankleven,
zal dit moeten erkennen, en nu vragen wij: is het dan
zoo ongerijmd, dat wij waarde, ja groote waarde aan
het fabriekwezen toekennen? VVij hebben gezegd, dat ,
er iets tot uitbreiding van het fabriekwezen, altgd in
verband met de algemeene welvaart, en geenszins om j
het fabriekwezen op zien zelf, behoort gedaan te wor-
den; maar wat willen wij dan, zal men vragen? Ja,
wij moeten het erkennen, hier zijn wij voor theoristen
onduidelijk gebleven, en het is niet meer dan regt, dat wij A
daaromtrent beter onze denkbeelden ontwikkelen. Wanneer
wij zeggen, dat wij gelooven dat er iets tot uitbreiding der
, nijverheid moest gedaan worden, dan beschouwen wij de
zaak van de _m·aletisele zijde, en dan zouden wij, wan-
neer men het b. v. weer let algemeen belang raadzaam
achtte dat wij /eateen­ of elasspinnergen bekwamen, het j
oprigten er van willen aanmoedigen, door het verleenen
van premiën in eens, of verdeeld over een öepewlct getal
jaren, en daar een let mede nit wezen; eenden leen
een er eelstre/Et geene spralee van eenige de minste be- ‘j
se/lemning meer meeten Over andere takken van
ons volksbestaan zouden wij niet minder gunstig denken; ll
b. v. onzen veestapel te verbeteren; hetgeen misschien,
door zwitsersch ras in te voeren, zoo geheel onmogelijk
niet zou zijn; of verbeteringen in den landbouw aan te
brengen; doch immer, wanneer wij` konden begrijpen,
dat het algemeen belang er door werd gebaat, dan zou-