HomeNieuw-AmsterdamPagina 7

JPEG (Deze pagina), 487.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.33 MB

PDF (Volledig document), 3.66 MB

5
En toch is geene overproductie te vreezen, daar de
Nieuw-Amsterdamsche turf, vooral de fabriekturf,
dienstig voor steen- en pannenfabrieken, zeer gewild
en daarvan nog jaarlijks een tekort is. In dit opzigt
heeft men van de concurrentie van de steenkolen
weinig te wachten, mits men in staat is voor rede-
lijken prüs aan de behoefte dier fabrieken te voldoen.
_ De verveeners te Nieuw-Amsterdam zijn nog te weinig
in getal en toch produceren zij met beperkte middelen
voor eene waarde van 250.000 à 300.000 guldens per
jaar.
Het Hoogeveensche kanaal en vooral de beide boven-
panden in het veen worden echter steeds bedreigd
door watergebrek, en een verzoek, om hangende de
deliberatiën over de concessie der kanalen eene water-
leiding voor watertoevoer te mogen graven, is door
het Rijksbestuur afgewezen. .
, Wij hebben echter thans een afzonderlijk Ministerie
van Waterstaat, Handel en Näverheid. Waterstaat en
Nüverheid, twee belangräke afdeelingen. De moeije­
lijkheid bij het Ministerie zal echter bestaan de balans
tusschen beide effen te houden. Door de nijverheid,
door vereende particuliere kracht zün in Nederland
vele inclustriëele werken, inpolderingen, verveeningen,
spoorwegen, kanalen tot stand gebragt krachtens con-
cessie. In den jongsten tijd is de afdeeling Water-
staat de overheerschende geworden en zijn vele nieuwe
en ook reeds bestaande werken gebragt ten laste van
den Staat. De Staatsspoorwegen, de overname van
provinciale werken, het kanaaltractaat dragen hier i
getuigenis van. '
Van harte hopen wij, dat de middelen van den
Staat steeds voldoende mogen zijn om die neiging van
den Staat voldoening te geven, doch zouden het daar-