HomeNieuw-AmsterdamPagina 6

JPEG (Deze pagina), 518.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.33 MB

PDF (Volledig document), 3.66 MB

4
woon, vele verbeteringen in de turlproductie zullen
aanbrengen.
Op vele plaatsen moge een dikke graauwe veenlaag
de betere turfsoorten bedekken, in het algemeenheeft
de Nieuw­Amsterdamsohe turf veel hittekracht en is
in den handel zeer gewild. En ook de bovenste, voor
turf onbruikbare, veenlaag of bonkaarde bevat meer
vruchtbare deelen dan in vele andere veenen. _
Proefnemingen hebben aangetoond, dat, naar de
oppervlakte gerekend, die bonkaarde meer vruchtbare
deelen bevat dan veel Drentsche bouwgrond, doch ter-
wijl die in de bouwgronden over eene ondiepe ruimte
zijn vereenigd, zgn die in de bonkaarde over grootere
diepte verspreid.
En welke verbeteringen in de exploitatie zijn dan
te wachten. Belangrgke en aanvankelük goed slagende
proeven worden er genomen om a. de turfspecie met
beweegbare machines, door stoom gedreven, fijn te »
malen en door dezelfde machines op den wal voor
baggelturf te spreiden; b. de grond in de kanalen den
wijken machinaal uit te baggeren en door de machine
zelve op den wal te doen leggen. De volmaking dezer
industrie staat onde1· de leiding van de heeren Ngee,
fabriekanten van hi_jsch­ en baggermachines te Haar-
lem, en is aan zeer vertrouwde handen toevertrouwd.
Ook wordt met goed gevolg voor den vervoer van
turf op het veen en inlading in de schepen van kleine
ijzeren sporen gebruik gemaakt met wagentjes, die
den kruiwagen vervangen en het getal zoogenaamde
bijkrooüers aanzienlük verminderen. Bij het maken
van splittingen voor den opleg der hoofdwüken, 300
meter per jaar, is ook dit besparing van kosten.
Deze verpligte opleg der hoofdwijken van300meter
per jaar zal spoedig veel veen aan de snede brengen.