HomeNieuw-AmsterdamPagina 4

JPEG (Deze pagina), 524.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.27 MB

PDF (Volledig document), 3.66 MB

2 u
digt? dat men de uitvoering door bijeenvoeging van
nieuwe grootsche plannen op de lange baan schuift?
Kan dit zün om Duitschland gunstig voor Nederland
te stemmen? Vergeet men de geografische ligging
van Nederland, dat van het groote Duitsche Rijk
groot voordeel kan hebben, doeh daarentegen de ver-
pligting heeft van gemakkeläken doorvoer naar zee. r
De groote Rijkskanselier, die tot bereiking zäner poli-
tieke doeleinden thans minder met soldaten dan met
in- en uitvoerregten speelt, doet dit Nederland ge- r
voelen door het geopperde plan om drie mark per Y
honderd kilo invoerregten te heffen. I
Begrüpt welligt de Rijkskanselier, dat Nederland
geene militaire, maar alleen eene ünantiëele ll/[ogend-
heid is en is het grootmoedigheid, alleen op finantiëel
gebied den strüd te willen voeren?
` Het is den Nieuw-Amsterdammer tamelgk onver- `
sehillig, of de Rgnsehepen even spoedig Amsterdam
als Rotterdam kunnen bereiken, doch het is hem niet t,
onverschillig of de kanaalwet en daarmede de hangende
coneessie­aanvragen worden afgedaan, en van het Rüks-
bestuur iets meer te verkrügen dan verbodsbepalingen
omtrent kanalisatie.
Aan de overzüde der grenzen ziet hij een magtig
Hüksbestuur het mogelijke doen om eene groote
moerasstreek tot ontginning te brengen, aan deze zijde
van de grens wordt eigen energie belemmerd.
En niettegenstaande die11 druk heeft de gemeente
Emmen zich voornamelijk te Nieuw­Amsterdam en de
overige deelen der veenmarkte van Noord- en Zuid-
berge in zielental in weinige jaren meer dan verdub-
beld. Van waar dit verschünsel?
Gaat men langs het Hoogeveensohe kanaal, dat circa
vijf kwartier uurs ver te Nieuw-Amsterdam is gelegd. ·