HomeNieuw-AmsterdamPagina 3

JPEG (Deze pagina), 425.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.26 MB

PDF (Volledig document), 3.66 MB

· f Nieuw­Amsterçl-am.
1,/ '
n "`"" JL;
. Het is niet ieder vergund tijd en geld te besteden
LQ _, om de feesten in Neêrland’s hoofdstad Amsterdam bij
` ‘ , te wonen. Gedenken wij, die geen feestgangers zijn,
1 daarom ons Nieuw­Amsterdam in Drenthe, en is het
V t niet op feesten, waarop wij kunnen wijzen, noch op
~ a ' paleizen of zeehavens en dokken, noch op prachtige
- . ’ spoorwegstations en tienduizende aansnellende bezoekers,
i te Nieuw-Amsterdam ziet men niets van dat alles,
,· j ‘ alleen eene nieuwe zich verheffende veenkolonie vol
l , turf, die van Rijkswege tot dusverre niets anders ge-
_‘ VF noten heeft, dan groote plannen voor de toekomst,
` V die jaar op jaar op verwezenlüking wachten.
Het Hoogeveensche kanaal is onvoltooid en wacht
e op concessie, de aansluiting aan het Oraujekanaal
` ' , wacht op concessie, de zoolang geprojecteerde verbin-
» ding met Coevorden en daardoor met de Overijsselsche
wateren en rivieren wacht evenzeer, de nadering van
_ * het Groninger Stadskanaal door het Emmer Compas-
‘ cuum wordt mede belemmerd en de aansluiting aan
; de Duitsche kanalen, hoewel bij tractaat bepaald,
’ -1 komt evenmin verder, zeer tot nadeel der werken,
· f zoowel in Duitschland als hier.
. i Waaraan toch is het toe te schrijven. dat men een
_ · , tractaat met een magtigen nabuur zoo weing eerbie-
_ l