HomeDe pest op de BeursPagina 9

JPEG (Deze pagina), 738.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

i Qü
I
J
l
7
i Een mijner bekenden, een man die bij het aanvoeren van __
i Amerikaansche spoorwegwaarden betrokken was en zich l
thans te Leipzig heeft gevestigd, beloofde mij meermalen t
mij het een en ander omtrent dergelijke operatiën mede te dee- ij
len; toen ik mij dus voor eenigen tijd daar bevond, bracht il
E ik hem, na hem vooraf schriftelijk kennis te hebben gege-
I ven van mijne aankomst, een bezoek. Pleclitig werd ik J
l aangediend en door den eenen gegalonneerden bediende aan
, den anderen overgeleverd. Nooit zag ik zulke figuren, ma-
ii ge1· als hout (à Za mode), maar aan de beenen zóó gezwol-
' len, dat ik aan waterzucht zou hebben geloofd, als ik mij i
niet herinnerd had, dat de beroemde ontleedkundige Ham-
per zegt, dat het bezit van kuiten den mensch van den aap
onderscheidt en dus tot de slotsom kwam, dat hun meester hen
door fam: molleás voor die verwisseling had willen vrijwaren.
Men klopte voor mij aan eene met goud gelakte deur. lk
trad binnen en vond mijn lzaak, dus heette hij, op een
divan liggende, als ware hij de gepromoveerde kleedermaker­ j
opperbevelhebber van Atehin. Blijkbaar verheugd een ouden
kennis in den vreemde te ontmoeten, naderde hij mij, °
schudde mij de hand en sprak: i
~~°k Moet mij exouseeren, dat ik u niet en _/‘2mziZZe heb ,
ontvangen, beste Verax, mijne vrouw is nerveus, als zij van
spoorwegen hoort. ’k Heb eens een onaangename scène ge- - J
jg had met eene weduwe, die door mijne spoorwegobligatiën ,1
is geruïneerd en meer dergelijke misères, en ik wist, zijt
niet af keerig eens van spoorwegleening-operatiën te hooren."
UO, lzaak, uw bijzijn is mij, als het zoo staat, vol-
doende; gij kunt mij dan eens op de hoogte brengen van
die soort van affaires; ik was steeds zeer begeerig te ver-
nemen: hoe men zoo gemakkelijk millionair kon worden." jl
rr Dat wil ik u wel meêrleelen, Verax, maar wees op uw i
i
`
i
kmr,. is , _. i e p uw _1__L A _ fi