HomeDe pest op de BeursPagina 80

JPEG (Deze pagina), 732.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

J
i
l
i
78 i
l
üngeerde namen, met slijk besproeid. Men vergeet, dat hij
die daarmee werpt, zich zelf het eerst bezoedclt. Sommige
journalisten mogen zich dan ook reeds in de geringschatting
van velen verheugen ; maar de bewoner der provincie wordt er
nog dagelijks de dupe van. Eene onafliankelijke pers, be-
stuurd door onomkoopbare, bekwame lieden, is voor onze
beurs dus eene levensquaestie. - Vraagt men mijne meening;
Welnu met volle overtuiging druk ik ieder, die zich reeds aan
Amerikaansche spoorwegeilecten heeft vergast, op het hart: t
neem geen deel aan nieuwe enzissiën, hoe fraai ze u ook wor-
den voorgespiegeld. Be/ionrl in geen geval oblignliën van
wegen, die nog vrij hoog genoteerd zijn, indien ze onvol-
looicl zijn.
En gij, die nog niet in den stortvloed zijt meêgesleept,
beleg nimmer uw geld in Anierilniwzsele spoorwegivnomlen. ­­­­
Voor de winsten, die vroeger in de Noord­Amerikaansche
staatsfondsen, in weinige jaren, zijn gemaakt, door enkelen, A
V is door rlnizenelen, jaren ncllereen, bitter, zwaar geboet! _
Wees vooral voorzichtig dit jaar met uwe geldbelegging 1) ; L
clear zien mgg`n.s· inziens spoerlig {le lcenleekenen eener gelrl-
lcrisis zullen {Zoen gevoelen. De met onsolide etlecten over- ï
ladene _/irnza°.s· voelen den storm opkomen, zijn onrustig, en J
als van de rondvliegende zeevogels, die den naderenden or- Q
kaan aankondigen, hoort men alom hun noodgeschrei. V
1) Laat de Weener beurs, waar, bg de jongste krisia, door de zwendelarij ’
in allerlei obligatiën, een verlies werd geleden van c. 700 millioen florijn, ons
tot waarschuwing strekken. Van alles richtte men daar msatschappüen op;
als het mogelijk ware geweest zou men zelfs actiën van de nevelen van den i
Donau hebben gemaakt. En ofschoon nu voor het oogenblik de toestand §
eenigszins is gezuiverd, zijn de palliative middelen tot herstel zóó slecht ge- j
kozen, dat de krisis er zich nog erger door herhalen zal. Zoodra het geld van J
M den Juli-coupon verdwenen zal zijn en de goedcrenhandel groote sommen zal
l gaan eischen, zal men hier, en wel het hevigst, den schok gevoelen.