HomeDe pest op de BeursPagina 8

JPEG (Deze pagina), 708.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

6
plassen, zonder te denken aan de ondempbare tranenbronnen, 1
die ze deden ontspringen. i
Het Hollandsch publiek behoort dubbel op zijne hoede te
wezen: het slaapt, helaas!_wel eens lang en diep; de Ame-
rikaan heeft r/een knappen kop" en is geen slaapmuts; hij
kent geen beter land om de ligtgeloovigheid te exploiteeren
dan Nederland. llerinnert gij u niet 1) hoe een Amerikaan, I
voorgevende een Engelsch ünaneiëel agent te zijn, eenige j
jaren geleden te Amsterdam kwam om gelden op te nemen .
voor den staat Pöj/eis. Een groot aantal obligatiën dezer di
republiek werden door hem verkocht, kontant geleverd en '
ontvangen. Doch na een maand verdween de agent. Toen eerst
begon men te zoeken op de kaarten van noord- en zuid-
Amerika, maar men kon het land zelfs op de beste niet vin-
den; - de zaak was zeer eenvoudig: die republiek bestond niet.
Ik heb in de volgende bladzijden eene algemeene schets
willen geven, hoe het wel eens bij het maken van Ame1·i­
kaansche spoorwegwaarden toegaat; de verschillende verkeerd-
heden bij deze en gene leening voo1·k0mende, heb ik tot `
één geheel vereenigd. Alle namen zijn geiingeerd, èn omdat
ik niet in meer dan noodige aanraking wil komen met aan-
. · voerders van ubehangselpapier der toekomst" èn om niet
te vervallen tot het vervelende mijnheer A., bankier B., de
stad X. enz. Neem het verhaal dus op als eene phantasie. - ·‘#
Mocht intusschen deze of gene zich hier of daa1· herkennen,
misseáéevz Ze erger 1:00ï bem. ”k Heb niemand willen beleedigen,
slechts neen wonde plek" in onze maatschappij aanwijzen, zoo
mogelijk, de genezing bevorderen.
1) Verg. 0. a. S. l`£sseri2z_q, ~Han<lboek der praktische staathuishoud-
kunde, deel I, pag. 101.