HomeDe pest op de BeursPagina 79

JPEG (Deze pagina), 716.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

j .
x
l
jj 77
jl
lj looze ei’iecten”. zijn dan reeds voor veel procenten gedekt.
j Maar zijn er dan volstrekt geene solide Amerikaansche
spoorwegondernemingen, en is er geen assurantiepremie in den
prijs? ­- Gewis zijn er solide spoorwegen in Amerika, Maar
de Amerikmzvzsckespoorwegmamzen verdienen weinig vertrouwen.
Wat toch baten, zelfs bij de beste lijnen, hooge opbreng-
sten, uitgestrekte ZamZ­_qr0más, indien de een of andere ring, ·
zooals b. v. bij de Erieinaatseliappij, het van den eenen dag
tot den andere in hare macht heeft zich den control te ver-
SCll3.l`l'Cl1, eerlijke bewindvoerders te ontslaan, de lijn ten
eigen bate te exploiteeren en ten slotte de rechters om te
koopen, indien het tot eene vervolging mocht komen 1). l
Bovendien biedt de wijze waarop men in Nederland te
Werk gaat om Amerilïaansche spoorvvegwaarden te plaatsen,
ll geenerlei waarborg aan voor het publiek. Ieder emittent
prijst zijne waar als de beste aan 2). Verschillende bladen
(ik behoef ze niet met name te noemen,) zijn slechts zijne
werktuigen; hardnekkige tegenstanders worden, onder ge­
L 1) Men verhaalt zelfs, zegt het Bijblad van 30 April 1870, dat de aetiën
van eene maatschappij rezen, nadat directeuren, die haar scbandeljjk hadden
j beheerd, waren herkozen. Eene nieuwe directie toch had 'nog moeten be-
ginnen zich te verrüken; de andere had zich reeds te goed gedaan.
E 2) De N.­Yorker Handelsz. is telkens overladen met spoorwegaanbevelim
gen, meestal van belanghebbenden afkomstig. - Ieder spoorweg­generaal zendt
rapporten in dat blad, de een op 7, de andere op ll, ja op 20 à 30 gronden
l betoogende, udat zijne obligatiën de öesicïz zün der markt". De tijd geeft ge-
· woonlijk aan al de generaals een démenli, op gevaar af van insubordinatie.
. _ 3) In het nummer van 30 April 1870 maakt het Büálazl er op attent: hoe
zeker blad steeds rijp en groen aanprees, maar op eenmaal van eene nieuwe
(vrij goede) spoorwegemissie zeide, udat men het kaf van het koren moest
schciden." Die emissie was in de advertentiën van dat blad niet aangekondigd! --
· Van zeker blad moesten alle advertentiëu tegen Anierik. spoorwegzeemrelen ·
' worden gekeurd vóór ze geplaatst mochten worden: dat blad beweerde toch, F
dat zijne kolommen voor ieder openstonden.