HomeDe pest op de BeursPagina 77

JPEG (Deze pagina), 708.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

75
sommigen al le goed. Wvelnn een aanlal oöligatiën
zal er nog gewelcliger door rlalen." 1) - ’t Ware al
te erg geweest, indien dat voorstel ware aangenomen. Van
dag tot dag verneemt men Jobs­tijdingen: rzoo las ik, in
den Financier van 28 Juni, dat de s/terif van Polk­County ‘
last heeft gegeven tot den gerechtelijken verkoop van
den des Moines Valley, en te gelijkertijd, dat de
goeverneur van Missouri zal trachten tot den gerechte-
lijken verkoop van den Missouri Pacific te wor-
den geinachtigd. Van een paar andere soorten loopt dezer
dagen het gerucht, dat de hypotheekacte niet in orde is.-
’t Is verschrikkelijk!
1) Sedert maanden wordt gratis, ik geloof van uit Amerika, het ~BalZe{in
de new-Y0rlc" (bureaux Broadstreet, n. York) aan vele commissionnairs aan
huis bezorgd. Zoodra men die courant openslaat, ziet men in alle nummers
eene enorme advertentie van zekeren spoorweg, onder eenige annonces van
hötels. Uit dit advertentie maakt iemand, die niet op de hoogte is, op, dat
die weg voltooid is. Dit is echter geenszins het geval. Men vindt in die
courant een tableau du coars de: valears n0n·e6lées à la öourse,
prepare el corrigé pour le service special da bulletin. Een paar Am. post-
zegels zijn er opgeplakt, die met de woorden PAID ALL zijn vernietigd. De
plaats van aankomst staat er op te lezen (Amsterdam), maar te vergeefs zoch
ik naar de plaats van verzending. -­ Wie kent de herkomst van dit raadsel-
achtige cadeau? -­ De koers, die daar in van vele spoorwegeiïecten genoteerd
staat, is zóó, dat met voordeel van hier met n.-York zou kunnen worden ge-
1 arbitrageerd. Waarom doen de bankiers dit niet, in plaats van zich te be-
klagen over de contramine. - Ik houd het er voor, dat de daar
genoemde spoorweg veel kans kon hebben, eene tweede editie
, te leveren der Paul ancl Pacific.: and St. Vineeni and Brai-
nerds. Ten gerieve van de aandeelhouders in de sgiaarf?)/cas deel ik mede,
dat onlangs eene partij Miss. Kansas Texas bij het onderpand voor de loten
is gevoegd. Thans ligt er in die kas: Denver Rio Grande (vroeger 80 0/0
thans 60 0/U), Cairo St. Louis (vr. S3 O/0, th. 70 °/0) Atl. Gr. W. Ohio. S.
(vr. 84 "/O, th. 75 °/0), California extension (vr. 93; D/0, th. 63 0/0) en
(
‘ Missouri Kansas Texas (vr. 88 °/U, th. 67 °/0.)
_ [