HomeDe pest op de BeursPagina 76

JPEG (Deze pagina), 746.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

74
Zou het dan niet moeielijker kunnen worden sommige
elders moeielijk overkoopbare spoorwegeflecten" te plaatsen,
al waren ze ook vrij goed? - Als eene der pogingen om het
publiek de zegeningen der Noord­Amerikaansche spoorweg-
effecten te doen blijven genieten kan men beschouwen het voor-
sZeZ 1) tot oprichting eener naamlooze vennootschap : avereeni-
ging voor den Amerikaansehen elieetenhandel, gevestigd te Am-
sterdain", kapitaal f 2 millioen, telkens, evenals de r/Vereenigde
Bezitten” 2), met nieuwe seriën (van f2 mm.) vergrootbaar.
lk wil er niet over 'uitwijden, daar men reeds heeft afge-
zien van deze I/onderneming”, die ook weinig levensvatbaar-
j heid had. ”])e .4ugias­sZaZ" behoort gereinigd te worden
i vóór daarvan sprake zijn kan. En dat die nog zeer morsig
en onwelriekend is, blijkt uit de woorden van een der meest
kundige en rechtsehapene bankiers, ter vergadering aanwe-
zig «/Neem mm: Zzezt omlerzoe/c” (naar de Am. spoor-
wegeilecten) ·/mZ {Ze o o Z Z e zo ez o r iz eizZ öuiierz Zzoçyfel steZZerz.
Weeó ge wat (Zwerver:. áezi _qeooZg zaZ ziïjrz? Er worderz zfer
_ öeurze 50, 60, 70 Awzeré/ceomeke spoorzoegze¢mrrZerz verkon-
zZeZrZ. Hoe ’Z met oeZerz dezer in w¢mrZ,eirZ ásge.s·ZeZcZ, zoeáerz
1) De heer Vroesom de Haan, die het debat der vergadering, waarin dit
voorstel ter tafel werd gebracht, opende, de heeren den Tex, Oijens, Waller,
Blijdenstein, Koenen e. a. gaven daar sprekende bewijzen, dat er bij ons nog
mannen worden gevonden, die open en rond, daar wear het vereiseht wordt, j
voor hunne meening durven uitkomen. .
2) Het deelnemen aan een ~ Vereenigd Bezit" kan men inoeielijk aan ieder aan-
raden (Zoo iets is vooral geschikt om wtuk/cen die moeielä/r oer/coopbaur zvjn
te pZam‘.ven,)"; tenzij men behoorlijk onderzoeke: welke «»waarden" er in zijn op-
genomen. Indien men dit deed en berekende: hoe volgens den koers der verschil- y
lende soorten de prijs zou moeten uitkomen, zon men misschien menigmaal ont-
dekken, dat men voor het aandeel in de ~Ver. Bezitten" procenten te veel betaalde.
3) Den Heer Mr. F. S. van Nierop, directeur der Amst. bank, die evenmin
_ als de hh. Raphael, Keyzer, Borski, Blijdenstein, e. a. voor het aanvoeren van §
hetgeen men noemt owaardelooze sp0orweg·eiïecten" zijn naam heeft geleend.