HomeDe pest op de BeursPagina 75

JPEG (Deze pagina), 755.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

{ ` ` ` ä
l

vs
geruehten” (der booze wereld!) eten opzigte kmwzer Zeerzirzgerz
niet van toepassing mogen zijn,`° (Wel van de andere
g bankiers?) oZij aarzelden niet voor eigen rekerzérzg bij te
dragen tot de voorschotten, die aan de maatschappij zijn
ï verstrekt. . .; daardoor kon ook al de eersáe betaling zomler
uitstel plaats hebben.” (Haperde die dan reeds?)
r/Wij hebben,” gaan zij voort, ede zaak steeds met warmte
i (//waren maar koud gebleven” zal menigeen zeggen) aan-
bevolen, onze opinie bleef gunstig, onder een paar restricties,
namelijk: het orzbeorerligerzele de1· verslagen en dat een spoor-
, weg (die reeds oberaamrZ`° is) eene po.sáZief­rzoorZza7ceZ@)`/Ee voor-
t waarde is om de resultaten aan de verwachtingen te doen
beantwoorden. (Anders niets. ’t Is immers der moeite niet
waard van zulke nietigheden te spreken.) ­- »/Moeten wij
uit de resultaten afleiden, dat eene mwzclerjuioáe voorstelling
van de zijde van den verkooper is gegeven .... oww hm-
j rzerz [eet rziezf öeoorrZeeZerz,” (had dit niet van den beginne
af behoord?) Er is thans, misschien door het verkoopen
i van obligatiën, voor ditmaal in de rentebetaling voorzien,
j en ik twijfel niet of zeer spoedig zullen de emittenten een
q poging doen on1 een comité te doen benoemen? Is dat
l niet goed gegaan bij de Pauls en Pacdfics? -- Waarom
l ook geen Florida-eomité?? -- -
_ Het is mogelijk, dat de einittenten der Florizlas, Zllax-
wells, Azflarztéos Mississzppi Ohio enz. er iets toe heb· {
ben bügedragen om het aantal slachtoffers van owaardelooze _
l Amerikaansche spoorwegeflecten” te doen verminderen.
Men zou hun dan inderdaad daarvoor erkentelijk moeten
zgn. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat sommige
bankiers, in dit bijzondere geval, hunne verdiensten niet
zóó zeer op prijs zouden willen stellen als anderen dit
zouden doen.