HomeDe pest op de BeursPagina 74

JPEG (Deze pagina), 731.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

1 A M Y Y • g ë
l
72
tweede leening. (Was dit de oorzaak der voorlaatste rijzing,
die farce maakte?) .... Zij wilden geld er bijleggen (NB.)
om dit doel te bereiken; . .. er was alweder geschreven en
het antwoord zou leeren of ook zij een eowzézfé (Comité
N". 2) zouden moeten vormen! !” ­- Ndfij hebben,”
gaan zij voort, »/de zeertzacmzáezlm en ¢·i.s‘ic0rs·, die aan
deze en andere leeningen verbonden waren, op ons ge-
11omen met eene jee/aoorlgfke (óekeovlyi/ce?) reazumemáée 1);
maar die remwzzemzfáes waren vzáeá grooáez dan volgens
uscwzce” (Bravo!). De tweede ondergeteekenden hebben
dan ook het zwaard aangegord en te Rotterdam publiek
laten proáesáeeren (Hier breken de heeren eene lans voor
alle bankiers. Zouden die het zelf niet afkunnen P) te- °
gen de geruchten van everrlreuevz winsten, die door vale
ómzMers" bij Azzzerááarmse/ze Zeenmgeïz genoten zouden zijn,
en hebben niet geaarzeld aan bevoegde beoordeelaars inzage
aan te bieden 2) van al het Mz00rZáge`° ten bewijze, dat dgzg
1) Zeker moet dit zijn: vuamzmcmiie?
2) Heb ik het recht of mis, dat de Kamer van Koophandel niet in dat
onderzoek heeft willen treden: 10. omdat het getal dergelüke aanvragers nog al
groot zou kunnen worden; 20 omdat de Kamer toch slechts kon oordcelen over
hetgeen werd overgelegd. Bovendien, al neemt men 50 0/0 winst, is dat niet l
geoorloofd? Als men maar iemand vindt, die het geeft. Ik houd het er voor ,
dat ik wel het bewijs zon kunnen leveren, dat de emittenten er büna niets I
aan hebben verdiend.
Nog eene vraag: «»Is het waar, dat als men vast goed koopt hier te lande 3
wel eens voor een anderen prüs wordt getransporteerd, omdat hier de kosten
. van omdracht hoog zgn? Dit zal men in Amerika, waar het transportkosten j
V niet hoog zgn en alles eerlük toegaat, waar nooit wordt omgekoeht, van ons nog
moeten leeren. - lk geloof natuurlijk alle stukken die niü uit Amerika w0r·
L den omgelegdll wie zon dit niet doen?? De uitkomst bewijst immers, dat
j men steeds waarheid spraklf Ik heb de overtuiging, dat de Eriale in de
i veiling, als men vooraf een spoorweg doorlegt, geen 6000.000 maar wel _
V 200.000 dollars zal opbrengen. ’