HomeDe pest op de BeursPagina 73

JPEG (Deze pagina), 687.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

ri l .
gi
·i

71
Eséaée bijna onbevolkt is, dat kostbaar land (o. a. de Zaad-
gmvzé van de Oregon and Californi en ?1Z0cïi1’/4 dollar werd
verkocht, eerst in 1889 te betalen, zonder rente verschul-
i digd te zijn voor de koopsom tot 1880, kan men gerust
Q aannemen dat 1 dollar per acre voor de Esmée een zeer
f; hooge prijs Et comptant zou geweest zijn 1).
V Zeer kort heeft de illusie omtrent de groote waarde van de
Esmée geduurd. Wel publiceerden de emittenten nog eenige
I »/inededeelingen;” maar dit waren meestal taxatiën op prijzen,
l die in geen jaren te bedingen zullen zijn en zeer moeielijk
te realiseeren. Zoo werden kortelings eenige z/ünanciëele y
staten" gméis aangeboden, onderteekend door zekeren Henry j
j Tinson, den secreéarás em pemzi7z_qmeeséeï: 6 millioen dollars i
mijnen, 8,000.000 d. land, 41,000.000 d. /r0ué_qe2eas. Met de
1 kas stond het echter niet best (1500 dollars), al moge men I
I zich ook verheugen, dat er nog iets van de 10 millioen dol-
( lars is overgebleven, behalve ongeplaatste obligatiën.
Maar te gelijkertijd verscheen een open brief aan de hou- l
ders der aandeelen en obligatiën, van de hand der heeren
G. M. Boissevain en Milders en CO. Deze is te merkwaar-
dig om dien niet iets nader te bezien. ul)e heeren l
hebben het hun plicht geacht het publiek volkomen in te
lichten; ..... men had hun verzocht, geld voor den Juli-
‘ coupon te helpen maken uit de gereserveerde obligatiën der (
1) Wordt niet de verkoopprijs à 5 millioen dollars opgegeven? -­- Bij .l
de Jllemp/lis­eZ­Pas0 anal Paczjïe (zie la Finance, Sept. 1871) waren voor `
5.400.000 dollars obligatiën te Parijs geplaatst, waar voor reiskosten der
directie, voor aankondiging, commissie, rente, disconto GS °/0 van het bedrag
der uilgifle werd gevorderd. Er was 1.500.000 dollars overgebleven.
Kenners zonden misschien zeggen: dit is niet anders dan
~v0l_qens ZáS£l7ZC8.” E
__ V . Q ___ _ ,_ ..n,______,,_,__ _ .. ,,,.§._,i;, ;;,__,__ , V ,,,7, _, ,_____________,/,,;___,,,,,=,,,,;,, M. ii