HomeDe pest op de BeursPagina 72

JPEG (Deze pagina), 742.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

E
~« l
‘ Tl
l
70
onder zijn naam aan de ma1·kt te brengen.” ~ In 1872
werd van deze leening _£ 14,000 geamortiseerd. Maar reeds
in November van dit jaar bracht eene andere firma (a 751/2 "/0) l§
£ 275,000 aa11 de markt als le hypotheek op 1/,2 van de i
Estate en 2e op de “/ra, tegen 7 °/¤ rente. ~ Later kwa- n
men de vroeger als geplaatst opgegevene aandeelen (het 1
bagatel van 5 millioen dollars) à 50 °/0 (een aardig som- {
metje) aan de ma1·kt 1). Nauwelijks begon men echter te
gclooven, dat ze nog ubijna waardeloos” waren, ofde handel
verminderde er in. Na Augustus 1872 werden ze niet meer
genoteerd; toch leest men dagelijks in den Financier blaat- l
ste koers 40 °/«>”. (Dezer dagen is à 5*/2% te Amsterdam
ter beurze verhandeld). - Wie weet hoe velen in de pro- {
vinciën nog dagelijks de dupe worden van dit fondsje? -
i In het geheel kwam dus bij ons van Maxwel1£975,000 en l
n de 5 millioen d. aandeelen aan de markt, d. i. c. 5 dollars per j
aore. -Wat de waarde betreft der Esmée, daarover is veel I
getwist. De Sanáa­Fé Post 2) ve1·klaarde al spoedig, dat lv
Lucien Baubien Maxwell zijne landbezitting in New-Mexico `
verkocht had voor 660.000 dollars. De heeren Holjé en
Boissevain en F. W. Oewel 3) kwamen er tegen op; meer
dan een millioen dollars was er voor betaald volgens zeker
Anzerihaansch stuk. Neemt men echter in aanmerking, dat
de weg 120 miles van een spoorweg verwijderd is, dat de
1) Bij de Colorad0­landmaatsehappij ontving men de aandeelen gmiis: 1000 A
dollars op de 10.000 dollars obligatiën.
2) Zie new­Y0rher Hrmdelszeitzzny van 4 Juni 1870.
3) De heer Oewel zegt (.BQbZad1 Juli 1870): ~1k meen ernstig het publiek
te moeten waarschuwen, zoo als ik het in het algemeen betreur, dat het pu-
bliek zich door maarnlooze artikelen" in züne meening laat scha/chan, zonder
j zich rekenschap te geven, dat zij die achter het masker der anonymiteit de
j kapilalisten lmeháen te misleiden, geheime bedoelingen hebben of den ee2·Z{j­
. ken mmm missen, noodig om hun gevoelen kracht bij te zetten." (sic!)