HomeDe pest op de BeursPagina 71

JPEG (Deze pagina), 706.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

pj 69
fl
hypotheek J). Reeds £ 50,000 was over 1869 (zoo ver-
haalt de prospectus, die echter gedateerd is 27 Mei
1870) netto winst gemaakt.
Bij de aankondiging in den prospectus las men: »/aandee-
len kapitaal, 5 millioen dollars, geheel geplaatst? Behoefden
de oprichters der maatschappij wel meer dan {le elï2lle­
leesleïz le Zvelalezz em er zee veel le laleu malen, als
zeilelelz? - In den prospectus der heeren lloljó & Boisse­
vain en A. J. & M. Milders, begeleid door eene brochure
è van de heeren John Collinson en VV. Bell, werd gezegd,
i dat het doel der onderneming was de Jlaxzeell Eslale te ont-
ginnen, slerlezz en clerpevz te bouwen, spoorwegen, lram- j
j ways, lelegmcg/lljmezz,eaozaleu en wegen aan te leggen, kortom ,
i een bijna ezzbevelkle streek in eene egeciviliseerde" te herschep-
B pen. En hoewel er van al dit fraais lzgfzza niels is lel slaml
gelaracál, zou niemand destijds de woorden der emitteerende
firma°s hebben durven betwijfelen. Te recht sprak bij I
< de emissie (28 Mei 1870) het eerlijke Bgjllarl: uNa
de stellige wijze, waarop de heeren H. en B. en A. J. en I
l M. M., blijkens hun voorwoord, feiten vermelden en ver-
klaren: alhet meêgedeelde te hebben gecontroleerd,
acht ik mij 11iet gerechtigd aan de juistheid der feiten te ’
j twijfelen, en wanneer zij ten slotte schrijven Miel le aarzelen,
de verklaring af te leggen, dat zij de leening als eene vol- l
komen zekere en sellerle gelzlöelegging beschouwen en aan- t
öez2ele¢z", neem ik aan, dat wij hier niet te doen hebben ,
met eene van die leeningen, waartegen het Berlijnsche Colle- J
gium zich verplicht zou achten te waarschuwen, maar met een U,
van die weinigen, welke geen sellrle lankler zou sehroinen
1) De koers van uitgifte was 72 O/0. Uezelllle lirn1a’s hadden de 8 O/0 V
Florida à 80 O/O aan de markt gebracht. i
ä