HomeDe pest op de BeursPagina 70

JPEG (Deze pagina), 706.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

dezer fraaie administratie wordt geweten aan den super­in­
tendent. Warit, zegt het verslag, ver hadden sommige ver-
anderingen plaats in onze wijze van rekening houden !" -
Volgens het verslag waren ult. Dec. 187:2 van de Vincent-
linie langs 111 miles rails gelegd van de 33%; bij de
Brainerd-lijn /L1/4 miles van de 63. Alzoo zijn 148l/4 miles
gereed van de 397. Wegens gebrek aan fondsen liet men
het daarbü. Zeer lakoniek zegt de president, «/dat de beide
exleiisiwzs gemakkelijk gedurende het seizoen van 1873 vol-
tooid kunnen worden, uindien de fondsen daartoe ter beschik-
king van de maatschappij worden gegeven.” ­ VVellicht
zullen de obligatiehouders nog wel in de gelegenheid wor-
den gesteld nog meer te profiteeren van de hooge rente, j
die men in Amerika betaalt, of liever, die men, zoo lang T
men verkoopen kan, hier uit de verkoopsom voldoet. i
Nog een treurig voorbeeld: hoezeer het publiek door zijn F
goed vertrouwen omtrent de waarde van Amerikaansche hy- §
potheekobligatiën kan worden teleurgesteld, levert de Max-
well l(ZiZ­(l_Q7‘((7Zl mirl milimy coiziprmy. Indien dit /rmilz0ay” l
ware weggelaten, zou de vo01·stelling, mijns inziens, juister
zijn geweest. Men zou dan minder hebben gekocht I).
De leening werd gesloten op “/ig van den Jllaxzeell eslale
(op 1,800,000 acres), tot een bedrag van £ 700,000 eerste
1) In den prospectus, p. 3, leest men; wdeineatschappij stelizicá overigens
voor: den amzleg van zulke /700f{l~S]J007'l0£glü7ZE7Z te leverilerezi, als voor den
bezitter ~v00rcleeZig" kunnen zün en verder zulke zijtakken en aansluitende
lünen te bouwen als van tijd tot tijd voor hare voorspoedige ontwikkeling ««we2z-
scáeZyk" zullezi gem:/tr! w07·zle2z."" Er is echter niet veel van gekomen. Het
is natuurlijk zeer moeielijk te bepalen; wat voor de maatschappij (president
1 Jol;] (bl/z'izs02z, den man van de FZ02·icla’s) weizscleä/ker en vaorileeliger was.