HomeDe pest op de BeursPagina 7

JPEG (Deze pagina), 738.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

{ .
{
l

l
5 ` i
E i
W · de beurzen, inzonderheid die van Amsterdam, bedreigt, voor .
i ‘ een deel door die spoorwegleeningen veroorzaakt, en opdat l
ieder uit de oogen zie, vóór hij deelneme aan de vier nieuwe i
l Ameri/caansc/te sp00rwegZee¢zin_qe¢z 1), waarvan niet dan j
Q de concessie bestaat, en die men bij de eerste gelegenheid
zal zoeken te plaatsen; opdat hij zijn verstand en geweten j
kunne raadplegen, vóór hij zijn eigendom, het erfdeel zijner j
kinderen, wellicht zijne eer, in de waagschaal stelt 2). Ik
erken, dat het mogelijk is, dat bankiers worden misleid j
fla door sluwe Amerikanen; maar bij het vernemen, uit geloof-
waardige bron, van het bagatel 3), dat soms voor eene lee- i
ning wordt gegeven en van den koers waarvoor die dan
wordt geplaatst, kan men nauwelijks gelooven, dat zij
l onnoozel genoeg zouden zijn zulk een zaak, die zij als puik
roemen, werkelijk als zoodanig te beschouwen. _
l Er zijn lieden in Europa, die het publiek, uit onnoozelheid
Q zeker, met de slechtste Ainerikaansehe spoorwegvodden hebben
T doen kennis maken of ze hielpen verspreiden; als waren het
E bloedzuigers, die overal pakken waar maar bloed voorhanden
j is en alles nitzuigen en, als dit geschied is, lustig teeren op _
_ het uitgezogene, een lui leventje van de winst leiden en nu
i en dan hun liefhebberij maken van het droogmaken van ·g
{
1) Zoo ik wel ben ingelicht, gedeeltelijk aangebracht door den Duitseher l i
L L.' van Cincinnati; gedeeltelijk door den kleedermaker L. van new­York.
2) Men herinnere zich de fatsoenlijke, niet onbemiddelde weduwe, die door l
' Jan Jansens (pseudoniem van den cxnittent in vliet Vaderland") door zijne
spoorwegwaarden werd geruïneerd, zóó zelfs, dat zij een winkeltje moest be- `
i ginnen en hare dochter geven als dame de compagnie aan de vrouw van haar
. edelen raadgever. Die weduwe stierf in armoede. - Wie denkt hierbij niet aan
' de weegschaal van Scl1iller`s Riiuber: Een lok der weduwe in de eene schaal, i
een millioen in de anderell ll ;
I 3) Verg. het Ze gedeelte over de Jlrazzeells en Paul am! Pacirie.
l `
I ‘