HomeDe pest op de BeursPagina 68

JPEG (Deze pagina), 728.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

iig
66
lioenen dollars preferente schulden. - Alleen in dien
de maatschappij failliet werd verklaard I), zou
men op een zuiver terrein kunnen komen. Alles
zou dan aan het licht moeten komen. Geheime over-
eenkomsten zouden, zoo die bestaan, vervallen?
en zoo als wij boven hebben gezien, zou men voor een
bagatel misschien den weg kunnen koopen; gesteld dat die
ooit kon rendeeren. ­ Te trachten lijnen door nieuwe leenin-
gen aan te houden, die in het bezit zijn van eene andere maat-
schappij, zou groote dwaasheid zijn. - Wat overigens de waarde lj
der hypotheek betreft, wensch ik te Wijzen op de verklaring
van een der leden van het comité, den heer G. Rosenthal,
rrdat indien de Vincent­Brainerd-li_jn vóór 1 Jan. 1874; niet
voltooid was, de concessie voor het onvoltooide gedeelte ver-
viel; dat waarschijnlijk (op wiens verzoek?) door den rech-
ter een receiver zou worden benoemd, die de gelden voor
de voltooiing van den St. Vincent-Brainerd in Amerika i
kon opnemen 2), onde1· pre/èrerzá verband mm áeá reeds afge-
wer/ale gedeelte áoá waarborg van cZerz gelalscáieáer.
Arme houders der 15 millioen dollars 1e hy- i ·
p o t h e ek-o bliga ti en der Vincent-Brainerd-lijnen!!
En wat heeft men te wachten van het comité? Waren niet j
W"; l
1) Volgens de Am. wetgeving kan men eene maatschappij, die niet aan hare
verplichtingen voldoet, failliet doen verklaren door vertoonen aan den rechter in
van een vervallen onbetaald gebleven coupon eener hypotheekleening; waarop
dan de benoeming van een receiver volgt. De trustees (commissarissen der i
obligatichouders) voeren met dezen het beheer; zij mogen echter niet dan zes 3
maanden na de niet­betaling van den coupon den weg executoriaal doen ver- I
koopcn, door foreclaszere voor een court 0f equity. - Bij den Vinc. Br. kan
tot nog toe hiervan geen spraak zijn; daar de coupon betaald wordt.
J 2) Eigenlijk heeft, zooals de zaken nu staan, de N0rMem Paegic maat-
schappü büna uitsluitend belang bij de geldverschafüng. Waarom zorgt deze
er niet voor P ’t ls toch immers hare zaak!