HomeDe pest op de BeursPagina 67

JPEG (Deze pagina), 731.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
j 1
l .
il I
65 A
_ 1e sectie 5 a 8 dollars voor eenige aeres la 11 gs d e 11 s p o o r-
· weg bedongen (bijna altijd op tijd), wel en bloc ik 11/2 dollar
lj kunnen worden verkocht? Bepaald neen; -- al werden ook vol-
l< . . .
Y gens mededeehngen Vüll een directeur (Trott), penningmees-
. ter en commissaris van het landde artement, en anderen hier
_ P
j te lande de verleidelijkste brochures over de emigratie ge-
schreven, naar de11 vtuin van Minnesota”, het land waar
jj de immigranten somtijds zoo ellendig worden, dat zij hunne
el stem in Europa niet meer kunnen doen weerklinken l).
Hoe was l1et mogelijk, dat het bedrag en de uitgifte der
verschillende leeningen zoo buiten alle verhouding toenam 1
9 tot hetgeen gebouwd werd? 2) Geen 150 miles tocl1 zijn 1
1
j van den V. Br. in exploitatie en men spreekt nog va11 mil- (
1
‘ 1) Men leze het verslag der Paul en Femme, 1e sectie, over 1872, over 1
het gure wêer, het sneeuwploegwerk, ~de verwijdering van ijs en sneeuw (een
afzonderlijk hoofd op de exploitatierekening), de sneeuwblokkades, (p.12), over !
den strengen, stormachtigen winter van 1871/2, over de moeite die men had
om de lijn van sneeuw te zuiveren tot 1 April, over de slechte tarweoogst van
1871 (p. 16), de belemmering in de11 dienst door de sneeuw (p. 18), het ver-
nielen der wagens ten gevolge daarvan. Pag. 21 lezen wij; dat men er gedurende
drie ach tsten van het geheele jaar blootstaat aan ~sneeuwl1lokkades" enz.
udat het stationsgebouw (alles schijnt van hout gebouwd) te St. Paul slecht is 1
l en verwijderd moet worden (p. Het saldo van het laiiddepartement over
1872 is 254i dollars. - Prachtig! - Vgl. lïyblacl 30 Juni.
2) lg mm. d. voor 307.200 aeres (le hyp.) en le sectie St. Paul­Wattab, J
67 miles (2e hyp.), stukken van 1000, 500 en 250 d. (nederig begin!) - .
2; n1111. d. voor schulden, 512.000 acres (le hyp.) en 1e sectie (2e hyp.), i
stukken van 1000 d.; ­- 3 1·11111. cl. 576.000 acres (le hyp.) en 2e sectie j
(2e hyp.), weder stukken van 10()0, 500 en 250 d.; - 6 111111. d. 2e sectie, ;
St. Antl10ny­Bigstone Lake, 207 miles (le hyp.) en het resteerende land, ­-­- l
15 millioen (2 111111. meer dan alle vorige leeningen te zamen) voor le hy-
` potheek op de S!. 7’i¢zcmzZ­ en .Bmine7·d­lijnen (die nauwelijks voor een derde 1
l gereed zijn en gedeeltelijk op gronden, waarvan xnisschien het bezit nooit wordt l
verkregen. Dat de le hypotheek verloren is leze men p. 06. (Vergl. Poor,
p. 328, 329.) 1

` l
l