HomeDe pest op de BeursPagina 66

JPEG (Deze pagina), 729.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

64 ä
gegeven om te kunnen zeggen »/de zaak gaat mij niet meer ,!
aan?" En indien dan nu de N. P. eigenaar is, moet dan
de Vincent-Brainerd ten bate van cliewzaaáscáappgj`, ten koste
der Nederlandsche obligatiehouders, worden voltooid? Er
bestaat wel een beter, een afdoend redmiddel.
Ligt niet een groot gedeelte van de schuld aan de emit-
tenten te Amsterdam? Moesten zij bij de emissiën van de
Vineent­Brainerd extensions, ja zelfs bij de eerste leeningen
niet hebben voorzien, dat in zulk een arm, ongastvrij en `l
weinig bevolkt (1870: 436,000 inwoners) land, als
Zllimzesom zóó vele spoorwegen (de netten bedragen 1700
miles) onmogelijk 15 ït 20 °/0 rente opleveren konden ? I) l
Waarom is steeds, zoo als dezer dagen van den V. B., slechts z
' te London (waar vzieás wordt verhandeld) de coupon aange-
kondigd; terwijl, volgens het algemeen gevoelen, hier het
Waarborgfonds voor de rente is gedeponeerd. Waartoe al
die mimi?
Zouden de onverkoehte Zaïzclyrmzás, al werd ook langs de
1) Ik geloof dat de nieening, dat de emittenten, althans voor de le leening
à 34; O/0 hebben verrekend, veel voor zich heeft. Men rekene zelf na, dat er
niet veel meer kan zijn gegeven. Voor c. 50 0/0 is het meerendeel der le
leening geplaatst; trek daarvan af de betaling der coupons gedurende de plaatsing, l
de groote provisiën, de annonces en allerlei onkosten. Van de laatste uit-
giften moest het bedrag van G coupons (20 0/0) afgetrokken worden, zooals r
van de 1869ers en de Vincent­B1‘ainerds, uitgegeven à 70 °/0 (blijft; 50 0/0)_ .. ;
De koopers 50 0/0 hebben zich niet zóó zeer te beklagen; maar die leenïng
was slechts zeer klein (dat zou men lokvogels kunnen noemen l); maar hee hoo- ll
ger de koers steeg, hoc grooter dan ook de massa werd (1.200.000 dollars, ge- l
middeld ir 50 0/0, 2.800.000 (alhier 780.000 cl.) à 55 0/0, 3.000.000 d. à
(30 O/0; 0.000.000 d. à 70 0/U; 15.000.000 d. à 70 0/0). Men meent, dat
J de emittenten nog 4.000.000 dollars der lecning van de VinceniandBrai1ze7"¢Z- l
EI/€7Zá`t07ZS in portefeuille hebben. Opmerkelijk is het, dat bij den Vinc.-
Brainerd geen kleine strikken (van 250 en 500 dollars) meer zijn gemaakt. ·