HomeDe pest op de BeursPagina 65

JPEG (Deze pagina), 721.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

E
hl
l
5 63
tl ik een enkel woord te zeggen; daar dit aan menigeen wel
B niet onwelkom zal zijn. - Geen wonder! Deze onderne-
ming toch is geheel Nederlandsch 1). - Ik zal echter kort
zijn; daar ik eene uitvoerige studie er van wensch te maken,
ä en eene afzonderlijke brochure er over denk uit te geven,
waarvoor mij bijzondere bronnen ten dienste staan.
Van den beginne aan is de zaak duister voor den onin-
gewijde. De tegenwoordige maatschappij aanvaardde den boedel
van eene vroegere, 6 Febr. 18641, onder de benaming: Si. Paal
aad Pacific railrcaclccmpaizy (first divisicii), 1
‘ voor de lijnen Si. PaaZ­ Waáab en Si. Ani/zcay-Bigsicizc-Lake. j
Waar bleven toch de aandeelen? - Nooit heeft
‘ men er vroeger van gehoord en later verneemt men, dat {Ze
Noriácriz Pacifc eigenaar is raa dci; weg. l
Hadden de emittenten zich vóór de uitgifte van 1
de Viiice¢zá­Brai2zc2·ds niet tegen den ccaircl behooren te
wapenen door de a an de elen te koopen. Had hun hier- '
voor niet even goed (ja beter) de weg open gestaan als aan
l den Northern Paciüc? De life werd toch soms ozici ge-
{ boiiivrl occr dem Ncri/icm Pacific? In dit geval zou zich
4 gewis de waarschuwing van het Collegium veel beter I
laten verklaren. - Zouden soms de N. P. of hare bankiers
W de leening V. B. in Duitschland aan dc markt hebben willen
brengen? ­­-Maar; aangenomen, dat deze onderstelling valsch ·i
1 _ is, heeft de Northern Pacific dan de aandeelen gekocht en
l öcáaalrl en tot welken prijs? Toch niet met de 200,000 d., _ H
i die op de aandeelen zijn gestort? Ze zijn toch zeker niet .
‘ rvvrrvv
1) Waarom hebben de emittenten niet gezorgd voor een cléácucáé op andere
markten van Europa of in Amerika? Of wilde men ze elders niet opnemen? - J
Men vgl. den Aczfioniir, het blad van den keizer der bankiers, die zich nooit a
inliet met uwaardelooze spoorvveg­eil'ecten", van 9 en 23 Maart 1873 en de
Frank/arte¢· Hamlclszcitzmg van 16 Maart 1873, p
l
1
l
i