HomeDe pest op de BeursPagina 64

JPEG (Deze pagina), 748.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

ll
62 Q
De kleine verkoopprijs der wegen is dan ook meestal de
oorzaak, dat men een` weg, die in rlácozg/ëmze is, liever met Q
een anderen zoekt te vereenigen (consolideeren), om zoo- ll
doende gelegenheid te hebben het kapitaal te vergrooten; door
dan nieuwe stukken aan de markt te brengen, rekt mon eenige
jaren het leven. Bijna nooit werkt het geneesmiddel radicaal.
Het meeste gevaar loopt men natuurlijk steeds met de we-
gen, die niet voltooid zijn. Van dezen toch kan men niet
¤ vooraf zeggen of het kapitaal voldoende zal zgn, of de weg kan
rendeeren en of men der directie Vertrouwen kan schenken.
Hoogst gevaarlijk is het dus uit dit oogpunt beschouwd, • '
ohligatiën van o n v 0 l t o o i d e spoorwegen te koopen.
Onvoltooid zijn o. a. de (8 °/ii) Florirla, de Oregon mzzl jl
California, Zlfarieááa Piáásömgq, Gram! rapide mzzl Zmlimm,
Jlfarlisorz, Wïzzomz Sl. Peter, Viazcerzblïmirzervl, ]l[z`ss0m·i
Kansas Texas 1), xláfmzáic rlüssissgyoi O/lia 2), enz. enz.
Over den PaaZ amd Paeäie en St. Vmeerzá-Bmizzewl wensch
1) ])eze maatschappij is eene zamensmelting van den Union Pacific S. B.
en de Tebo en Neosáo en heeft daarna 14 millioen dollars hypotheek uitge-
geven., die echter voor een groot gedeelte niet geplaatst zün. Reeds heeft het j
Byölad bl. er op gewezen, dat bij verdere daling van het fonds de Q
verkoopen van het eifeet en de bouw van den weg zouden moeten worden ge- *
staakt. Ook is e1· gewezen op het voorkomen in het verslag van een post onder g
de ontvangsten van 3400 wagenvrachten bouwmaterialen, waarschijnlnk voo1· eigen
gebruik (zie p. 22). ­- Volgens het verslag (pag. 9) moeten nog zeer kost- gi A
bare werken (zelfs is daarom eene maatschappij voor bruggebouw opgericht) wor- Y
den aangelegd. In het Büblad van het Eiïectenblad wordt er te recht opge-
wezen, dat indien men pag. 4 en S van het verslag vergelijkt, e1· niet vol- i
doende blijkt te zijn voor rentebetaling. - Later zullen voor nieuwe conces~
sien in Texas nog wel meer obligatiën worden uitgegeven.
2) Vooreerst werden 6 millioen dollars van eene geeonsolicleerzle leening
, van 15 millioen uitgegeven (5; mm. tot aflossing van preferente schulden).
Men zon 100 miles spoorweg bouwen, waarvan echter, wegens gerezen mooie-
lijkheden met eene aansluitende lijn, weinig tot stand scbünt te zün gebracl1t.