HomeDe pest op de BeursPagina 62

JPEG (Deze pagina), 682.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

60
deert de betaling in goud, zoowel van het kapitaal als A
van de rente. 1n den 1*Emmcieo· van 2Maart 1872 deelen de
emittenten mêe, dat de coupon van 2800 door hen uitgegeven
stukken geannonceerd is den 1 Jan. 1872 bij de heeren Dun- _
can Sherman Sr C°., te new-York. In den Fämmcier van
4 Juli 1872 verklaren de emittenten, dat de coupon dien dag te
new­York was geannonceerd. Den 29 Jan. 1873 deden G. M.B.
en M. St (J°. alweder eene mededeeling, o.a.i¢z áct Evzgelscá,
de aankondiging bevattende van den coupon te new­York, Q
met de llollandsche vertaling er bij, luidende: vlliermede j.
wordt kennis gegeven, dat de ondergeteekenden op en na
1 Jan. 1873 zullen betalen de op dien datum vervallende
coupons der 8 °/ri Florida staats-obligatiën, genummerd
1-3776 (behalve 442 en 1736, die ongenegotiëerd zijn F
verloren geraakt).
de new­1'ork State Loan and Trust C°. (
(get.) pr. F. N. Lawrence, Secr.,
iiscal agents of the State of Florida.
(d. i. vflnanciëele agenten,” zooals de prospectus zegt.)
Nog nooit zag ik in eenige afzonderlijke mededeeling de
Engelsche annonce van een coupon, met eene Hollandsche
vertaling er bij. Men zou toch wel niet aan de herkomst
dier mededeeling getwijfeld hebben?
De brief van Tallahassee is gedateerd van 16 April; de
inhoud wordt door B. en M. niet tegengesproken. Wisten ’
de heeren niets van dat alles na 3 8 dagen, per brief of per i
telegraaf? Wie ontvangt niet spoediger berichten van zijn
correspondent in Amerika? En was zulk een bericht geen
telegram waardig? Toch, den 24sten Mei. zenden diehceren
graáás eene mededeeling in het licht, waarin geen woord
er van wordt gerept. Den inhoud hiervan vormden beschou-

E
l