HomeDe pest op de BeursPagina 61

JPEG (Deze pagina), 747.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

. 59 j
j verkeerderi, dat de interest door deu smet werd öemaZd."
A De gelden der obligatiën waren geheel verbruikt.
Het N. A. Ejecierzóiad voegt er bij, dat de lijn van
Lake-city tot Qwirzejr (voorheen Pensacola and Georgia) en
van Tcdlrzáassee tot S25. dier/es, te Tciileáassee, den 7den Juli
E 1873, krachtens bevel _van het Circuit Court der V. S., ten
behoeve van de obligatiehouders van de vroegere Perzmccld
cmd Georgia, zal worden verkocht. - 1n een brief aan de
.. redactie van genoemd blad schrij ven de heeren G. M. Boissevain
en Milders & C°., dat iii geerzeri deele dcmriri deáreitlxeri
zyn, dat bedoeld wordt de bankier, aan wien de agenten
de obligatiën te Londen verkochten en die later de leening · j
alhier r/vernegotiëerde" (sie/); dat zij, hunnerzijds niets
vvenschende te verzuimen, nier; einde de obligatie/ioziders voor
bedrag en veer verlies ie vrifzearerf, alvveder eerz° j
brief aan den Aái0rrie_;1­_gerreraZ van Florida hebben ge- ·
schreven, en protesteeren tegen den verkoop van den weg. ‘
Nog meer w/rlárzaredef hebben zij gedaan en zullen zij doen
in en blijven doen en mededeeling daarvan doen aan hunne j
ï geëerde begunstigers! - Uit deprespeeáiisserz der Zeerrirzgerz,
2 gedateerd 19 Dec. 1870, blijkt evenwel niets van dat alles, en ”
van geenerlei tusschenkomst van een Londenschen bankier of
van een agent. Men leest daar 0. a. onder het opschrift: allee- i
g ning van den staat l1‘lorida:” «r1)e betaling zalgescáiederi ten .
kantore van het jïrmriciëel agerizfscáap van den staat Florida,
Ze new.- Y0rZ;." r/De heeren Holjé en B. te Amsterdam en A
A. J. en M. Milders te Rotterdam zijn gemachtigd (niet door i
een bankier; maar uit het zwijgen daaromtrent, na de aankondi­
ging op de eerste bladzijde, zal men mogen aannemen:
l deer deri ademt) inschrijvingen aan te nemen op de gemelde i
4.000.000 dollars 8 °/U Florida­obligatiën” en verder: r/de `
staat Florida is de schuldenaar van deze obligatiën en g ara n- j
i
l
l
1
" · .·..r. » -· i