HomeDe pest op de BeursPagina 60

JPEG (Deze pagina), 730.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

58 i
ling van den coupon van 1 Juli 1872 geschorst. Later werd Q
de betaling aangekondigd; ook de Januaricoupon van 1873
werd betaald. Wij willen ter wille der houders dit fonds
eenigzins uitvoe1·iger behandelen. ­ Volgens een brief van
Tallaáassee (zetel van het goevernement van Florida), d. d.
16 April, in den ïïmes van 5 Juni l),geput uit een ejieáeel i
schrijven van den A‘tt0rue_y-geueral (advocaat­generaal) van
]*’l0rlda, door tusschenkomst van den goeverneur aan de
Wetgevende Vergadering ter kennis gebracht, we1·den
3000 8 °/u staats­obligatien te Londen en Amsterdam ge-
negotiëerd en de opbrengst niet voor het rechte doel aan-
gewend door de agenten, die met den verkoop waren belast;
omdat de agenten niet behoorlgk voor de gelden zorgden,
kwam de verlenging van den spoorweg J. P. en M., tot
Bfobile, niet tot stand. lle spoorweg, dus luidt het be­
richt, z0u geïeeltelgt reorderz verlcocát. r/De staat aad
r200it uit de seáatrtlst de rerzte betaald, eveurulu als
de .sp00rwegmacttscáap]Jç)`. De 00rg20u.s· uiareu betaald j
uit de gelden eau de eerlcee/ate obligatéèu, volgens eene ii
overeenkomst tusschen de agenten, die de obligatiën te i
Londen verkochten en de bankiers die ze later te Amsterdam
verdaudelderz; teruzçfl de alzligatáeáouders tu de meeuirzg
l
werd hier 14 Maart gepubliceerd. Reeds 8 April vaardigde Reed eene
proclamatie uit: ··dat de verdaging van den senaat, zonder onderzoek naar zijne
zaak, met vrijspraak gelijk stond; dat hij weder zijne betrekking als goeverneur
aanvaardde."~­ Het bleef er echter niet bij; 4 Mei stond Reed te recht; maar
werd door het tribunaal van den senaat, met 17 tegen 10 stemmen, vr1_jge­
sproken; maar den 6 Mei verdaagde de wetgevende vergadering hare zittingen
onbepaald, nadat het voorstel, de aanklacht tegen Reed op nieuw tc onderzoeken, *
verworpen was. Reed trad af en thans is de heer HART goeverneur. Deze
trekt geen post voor rentebetaling uit op de begroeting.
1) Zie N. Algemeen Eifectenhlad van l0 Juni 1873.