HomeDe pest op de BeursPagina 58

JPEG (Deze pagina), 701.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

v .
r>6
Zeer moeieli_jk is die echter, zij het ook bij benadering, te
bepalen, daar er op zeer vele bijomstandigheden gelet moet gj
worden.
Bij dit onderzoek leeren wij al spoedig de ZmirZ­gm7zös,
lioe veel nut zij ook vroeger stichtten, van eene zeer dm- V
' itere zçïde kennen. hebben boven reeds gezien, dat
het aantal coneessiën nog steeds klimmende is, dat elk jaar
het aantal geëxploiteerde miles steeds in sterkere mate toe-
neemt 1). De voorraad gronden, die seáálememfs (colonisatie)
wachten, stijgt buitengemeen en houdt op verre na geen
gelijken tred met de toeneming der bevolking, die jaarlijks
nauwelijks 4 °/0 bedraagt; de immigratie er bij gerekend i
Van de disponibele, voor bewoning geschikte gronden j
kan men dus betrekkelijk steeds minder realiseeren.
De kapitaal­waarde is daarom slechts nominaal. Eerst i
na vele tientallen jaren. zal daarin eenige belangrijke verbe­ i
tering kunnen komen. ln dien tusschentijd zal de eene weg D
na den andere moeten failleereu, alleen reeds omdat velen X
der nieuwere lijnen uit den verkoop van gronden de rente-
betaling en amortisatie moeten dekken.
Het gebeurt in Noord­Amerika meermalen, dat de hy-
potl1eek­acte niet richtig en wettig naar den vorm is, en
meermalen is dit de oorzaak van enorme verliezen voor
houders van obligatiën geweest. Ook worden dikwijls re-
strietive bepalingen in de acte opgenomen, die elk krachtig _
optreden verlammen. Zelfs kan zich het geval voordoen, dat
1) In exploitatatie waren in n.­Amerika: 1864i: 33.000, 1865: 35.000,
1866: 37.000, 1867: 39.000, 1868: 42.000, 1869: 4:7.000, 1870: 53.000,
1871: 60.000 en 1872: 69.000 miles. - Poor, p. XXVI.
2) Wij willen niet blijven stilstaan bij de moeielijkheilen en processen over de
zoogenaamde boanesicrul (vroegere inbezitnemers) en squaliers (onwettige colo-
nisten): die althans groote onkosten na zich slcepen en meestal jaren duren.