HomeDe pest op de BeursPagina 57

JPEG (Deze pagina), 694.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

V ss
verkocht dien aan zich zelven, als grootsten aandeelhouder ä
der Oregon cmclilämcpecm Zamlcompcmy. i
Lnnnnn Srimroirn, een Californisch speculant, wist den
geheelen Central Paciiic in handen te krijgen en alle lijnen j
in Californië. Van de meeste lijnen werd, zoodra hij den E
cmzzfrcl had, de betaling gestaakt; waarschijnlijk opdat hij *
zich voor een prijsje van de schuldvorderingen zou kunnen l ~
meester maken. De houders vielen meestal in zijne handen 1).
l Dat zelfs regeeringsbeambten, die de staat bij spoorwegen,
F die hij garandeert, benoemde, zich aan de verregaandste knoeie- `
rijen, den meest schaamteloozen roof schuldig maakten, heb-
ben wij reeds aangestipt. Bij het onderzoek, een half jaar
geleden, bij de Union Pacijic ingesteld naar de handelingen j
van het Amerikaansche crccZáá­m0bi/ier (voornamelijk be-
staande uit de grootste aandeelhouders der Union Pacific-
lijnen), die den weg hadden gebouwd, bleek het al spoedig,
dat zelfs leden van het Congres zich hadden laten omkoopen `
en dat de twee directeuren, die door den staat waren be-
noemd, de ergsten waren. De zaak schijnt echter niet te ver
te worden gezocht, daar er te veel hooggeplaatste personen j
bij in het spel zijn. _;
De bezitters van Port Huren and Chicago zullen gewis
niet met lieide denken aan den stichter van verschillende
· spoorwegmaatschappijen, generaal Georg TV. Cass; althans V
_ aan hem is de staking der betaling geweten ,i
VI. OVER DE WAARDE DER HYPOTHEKEN. i
Doch stappen wij af van deze treurige tooneelen en onderzoe-
ken wij de waarde der hypothecaire schulden van de obligatiën. I
1) Den Tex. p. 74, 75. R. u. Schlagintweit, die Pact/ic Eiseubahvz.
2) New­York«:r Handelszeitung 8 Mei 1870. Bijblad 1870, V1. 17.
pl
i