HomeDe pest op de BeursPagina 56

JPEG (Deze pagina), 751.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

54 p
i was niet minder schandelijk. De worsteling vooral tusschen
j de Engelsche en Hollandsche houders is uitvoerig behandeld
t in het Bijblad van het Amsterdamsche etfectenblad 1). -
’t Spreekt van zelf, dat het voorbeeld van Fisk en Gould
aanstekelijk werkte; onder hunne navolgcrs verdienen vooral
te worden genoemd, voor zoover zi_j invloed uitoefenden op
fondsen te Amsterdam verhandeld, Joh. F. Tracy, Ben Hol-
laday, Leland Stanford, enz. enz. - Jon. F. Timor, een
N.-Yorkscb speeulant, was tot voor eenige dagen president van l
den Chicago and N.-W.; hij controleerde den Chicago S.­W. F
en dreef, ’t is eene bekende zaak, de exploitatierekening dezer
maatschappij zóó hoog op, dat de coupon niet kon worden
betaald. De betaling geschiedde daarop in papier 2), door den
Chicago Rock Island (als garant), waarvan Tracy eveneens
president was. ln December daaropvolgende werd ook de
coupon van den Atchison-Branch niet betaald.
BEN Hoiniannv kocht in Californië en Oregon de met
zijne spoorweg en eoneurreerendegvervoermiddelen, 0. a. de Oregoii
Steam Navigation Oompaizy en betaalde met de opbrengst
van spoorwegobligatiën. Ook verkocht hij ivoor ll/i dollar
per acre den ZaarZ­graa2f van den Oregon en California en
t 1) Wie herinnert zich niet de woede, waarmede voor een drietal jaren de
handel in goud gedreven werd, hoe directeuren der kassen van spoorwegen ·
(o. a. der Erie) er het sterkst in speelden, daar zij over enorme sommen te j
beschikken hadden; hoe een bro/car (makelaar) zich door het hoofd schoot,
omdat een spoorwegdirecteur, toen het goud plotseling 20 0/0 daalde, zijne
kooporder ontkende, beweerende, dat de wet sehriftelüke orders eisehte.
2) Door het vonnis van het hoogste gerechtshof der Unie omtrent het beta-
len in goud van alle schulden en verbintenissen, ontstaan en aangegaan vóór het
in werking treden van de Legal- Tmc!e7·­./Ici (die het papier als wettig betaal-
middel verklaarde) werden slechts enkele maatschappijen getroffen. Dit bracht
echter geen voordeel aan voor de aandeelhouders, daar het dividend natuur-
lijk verminderd wordt met den koers van het goud-agio.