HomeDe pest op de BeursPagina 55

JPEG (Deze pagina), 690.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

1
i
[
J ss
het landdepartement; bovendien gaf de Northern Pacific E
vrije passage over eene der lijnen, aan hen die naar hare
gronden wilden verhuizen.
Wie herinnert zich niet Janne Frsk, den man die Gould ;
steeds trouw in de Erie-directie ter zijde stond,ja voorging. r
lloezeer Gould van de lessen van zijn vriend profiteerde,
4 blijkt nog daaruit, dat hij onlangs in de Erie­directie na i
zijne gevangenneming, doch onmiddellijke invrijheidstelling
onder borgtocht (door een zijner vrienden verstrekt), 9 mil-
` lioen dollars betaalde, die aan de kas te kort kwamen. Hij á
herwon dit verlies dubbel door het opkoopen van aandee-
len, die hij bij de daarop volgende rijzing te gelde maakte.
' Met sommige verkoopers rescontreerde hij tegen 300 "/0 en
herkreeg te gelijker tijd zijn` invloed op den Erie-spoorweg. 1
Gouïin 1) heeft later groote speculatiën ondernomen in Chi-
cago and North-Western (thans is president A. Keep),waar-
j van hij eene menigte aandeelen heeft weten machtig te worden. ,
l Het schandaal der 8 °/0 [alalveston­hypotheek­obligatiën j
ligt gewis nog velen in het geheugen. Daarvoor heeft men
later zelfs nog moeten storten. In 1870 heeft men de gronden
verkocht, die tot onderpand der 2e en 3e hypotheek op dien i
weg moesten strekken, zonder dat de houders alhier het hebben l
kunnen beletten.- De weg schijnt 1 Dec. 1871 te zijn aan-
gekocht door eene andere maatschappijeeeeleezeyelemzeem.
Die zaak blijft steeds geheimzinnig. De strikken golden, bij `
de laatste veiling, 25 cents per 100 dollars. -­ De plunde-
ring der houders van obligatiën Atlantic and Great Western
1) W. v. O. B. zegt (Beknopt overzicht, p. 10): ~Dcze geschiedenis leert
ons duidelijk, hoe ook in Amerika nie! alleen een goede spoorweg, maar ook
eene goede diree/ie noodig blijft? ­- Vgl. Bijblad Amsterdzuusch lülïectcnblad.
1870, 1, 5, is, 22, ze, ai, ee en 4,0.
l
i
ï
l