HomeDe pest op de BeursPagina 54

JPEG (Deze pagina), 711.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
l
52 9
gekozenen voor zich te winnen. Hij verklaarde gemak-
kelijker te kunnen zeggen hoeveel wagens elken dag op A
den spoorweg hadden geloopen, dan hoe dikwijls hij de ver- j
kiezingen door geld had geleid. In één jaar had hij voor
dat doel ruim 1 millioen dollars uitgegeven; aan 6 senatoren
ieder 5000 doll. voor hunne stem. In 1872 had hij
50.000 d. aan leden van het wetgevend lichaam uitbetaald.” .
T/re Naáiurz eindigt zgn verslag als volgt: »»Wie zal twij-
felen aan het bederf in het wetgevend lichaam van n.­York. g
De zaak is al zóó afgesleten, dat ze niemand belang meer
inboezemt. Daarenboven, indien allen lijden aan corruptie, wat
hebben wij dan elkanders corruptie te onderzoeken !" -
Bij den Oa/rlcmcl (G. P.) Brama/4 gebruikte de directie de netto
winst tot verbetering en uitbreiding van den weg, zoodat de
rente (vroeger stipt voldaan) niet kon worden betaald. De Nor-
thern Pacific verlaagde zelfs den verkoopprijs van zijne gronden,
zoodat zich in «/Minnesota" 1), dat men, wegens het klimaat,
in den zomer met de tropisbhe gewesten en in den winter i
met het barste deel van Siberië kan vergelijken, bijna niet
dan spoorwegwerkers vestigden en langzamerhand bijna geen
kooper voor grond meer te vinden is. Vandaar dat er in
7 jaren slechts circa 120.000 dollars overbleven van de
incasseeringen, na aftrek der exorbitante onkosten voor
1) 1n 1866 werd te Amsterdam nog gevestigd de vmaatsohappij voor grond-
bezit in den staat Minnes0ta;” kapitaal f 500,000 (500 aandeelen à f 1000;
gesplitst desverkiezende in twee onderdeelen, gemerkt A. en B.), De bur-
gers hebben er niet hard in gebeten. Men vergetc niet, dat ook dit weder
eene öimzmlamlsc/Ee (Nederlandsche) avzdmwzcming was. Het doel der maat-
schappij was voor de bij haar gefourneerde obligatiën, van 1000 doll. 7 0/0
Paul and Paciiics, land te koopen en te doen bebouwen ten voordeele van de aan-
deelhouders. Waren dit eigenlijk niet twee vliegen in één slag? Verkocht
de maatscliappij zoo niet en obligatiëu èn land P