HomeDe pest op de BeursPagina 53

JPEG (Deze pagina), 710.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

r I.
I

sl
51 j
Onderzoeken wij echter wat directeuren al zoo deden. ()ver Z
de geschiedenis der Erie behoef ik niet zoo uitvoerig te y
spreken, als bekend genoeg. Ik wijs er slechts op, hoe L
de vorige directie, door het uitgeven van nieuwe aandeelen, de
wet ontdook; waardoor zij den staat zeer benadeelde, daar de
tarieven moeten worden verminderd, indien de winst boven e
de 10 °/o bedraagt. Lang heeft men dan ook in het onzekere
verkeerd omtrent het getal nitgegevene aandeelen.
Q Hebt gij het rapport gelezen van het onderzoek der com- j
missie, benoemd door het wetgevend lichaam van n.­York I
aangaande den Eriespoorweg, voorkomende in een der I
nummers van the Nation, het meest vertronwbare Ameri­ j
kaansche blad? l)e korte inhoud van het rapport is deze: I
uPresident Grant gaf aan generaal Sickles, gezant der
Unie te Madrid, die noch l‘lrie­aandeelen bezat, noch aandeel- I
houders vertegenwoordigde, verlof naar Amerika over te (
` komen. Aldaar werkte Siekles (nog gezant zijnde) in het
rr belang van de Londensehe bankiers läisehoilkheim en Gold-
schmidt, die, volgens het verslag, den goeden Jhiczeeg wilden
doen dienen tot verbetering van den (linaneiöel) slechten .
Azflamfic cmd Great Weszfem; tevens wist hij stemmen voor
Grant te werven. Sickles ging met 100.000 dollars winst
naar huis en had toch niets gedaan dan voor gereed geld (de
commissie verklaart te weten hoeveel) eenige directeuren be- '
,» wogen af te treden. De commissie erkent zeer naief, dat
je werkelijk velen harer medeleden van het wetgevend lichaam
l zijn omgekocht. wliit onderzoek,” zegt de Nadien, r/kenmerkt j
zich door groote SC&ü(é7/ZZCZOOSAGHZ van allen, die bij de
zaak waren betrokken. GOULD, de ex-president der maat-
schappij, maakte er geen geheim van, dat hij sedert lang
gewoon was door geld in vier staten de verkiezingen en be-
noemingen te leiden; daar dit goedkooper uitkwam, dan de
4=·"
I
I
I
{
V ---- ~ - M-- '·‘*“­···¤"”"` --""""’ N. ”