HomeDe pest op de BeursPagina 52

JPEG (Deze pagina), 725.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
l
50
mem werd van de Alabama and Chattonooga de toestand niet
opgehelderd. Wanneer ook al de balansen C11 ve1·slagen open-
baar worden gemaakt, wordt men er dikwijls niet wijzer uit,
tenzij men elken post afzonderlijk kon onderzoeken. ­ Stel u .
eenvoudig voor eene weegschaal, waarvan de eene arm langer
is dan de andere. Hoe netjes hangt zoo`11 balans in even-
wicht, al zijn beide schalen nog zoo zwaar beladen. Maar
als men er een bagatel van de eene zijde afneemt, hoeveel
meer slaat dan de andere door. Zoo gaat het ook met vele l
Amerikaansche spoorwegbalansen. ­ Men boekt nu en dan L
op de c0vzsZ1·z¢cáie1·el;e2zing de razzia der covzsir/zrczf·i0¢zö07zcZs, zelfs
t jaren na de voltooiing; bij de omfvcwzgsáerz de transport-
kosten der bouwmaterialen; bij de eccjylaimáie/coszfem de be-
lastingen op de dividenden of interesten, herstellingen van
allerlei aard, enz.
Dit is dan ook de oorzaak van het enorme verschil, dat j
men vindt bij het cijfer der exploitatiekosten. Zoo waren ·
de exploitatie- en herstellingskosten der Eriespoorweginaat- ~,
schappij, over het jaar eindigende 1 Oct. 1871, 75 °/0 der ont-
vangsten, de gezamenlijke uitgaven 89% der ontvangsten.
Het normale cijfer der exploitatiekosten is 2/3, of juister
63°/0, der bruto-ontvangsten; zooals bij de Pennsylvania
het geval is. Bij velen bedraagt het echter meer dan 70 °/o ,
bij den Paul en Pacific over 1872 86 °/0; bij spoorwegen
van den eersten rang kan het cijfer wel tot 50 °/0 dalen 1). F

1) Bij den faillieten Boston, Hartford and Eric is het 80 0/0 der ontvangsten l
(netto winst 1871 135,000 dollars, tegen een jaarlijksehen rentelast van 1; mil-
lioen dollars).- De noteering van medio Juni, te n.­York, was c. 2 O/0. Als
een bewijs: wat in Amerika mogelijk is, voert men aan, dat toen van deze maat-
schappij, als failliet, de boeken gesloten waren, er toch splitsing van stukken
van 100 in onderdeelen van 10 schijnt te hebben plaats gehad. -­Een bankier
verklaarde op zekere büeenkomst, dat te n.­York voor geld alles was te verkrijgen.