HomeDe pest op de BeursPagina 51

JPEG (Deze pagina), 722.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l O ll O O O ( ll www O MO M in Wwlwlwwwg W OOWWWOF itt.
t

49 il
Men kan dus aannemen, dat een directeur-president of t
li eene maatschappij die den cwzöml heeft, heer en meester is over
j de exploitatie, waarvan hij de rekening naar believen zóó 1
kan opdrijven, dat er zelfs bij de beste lijnen geen divi­ t
dend kan overblijven; ja dat zelfs de coupon der obligatiën
T niet kan worden betaald. Wat zal men er echter tegen doen, j
daar de wetgeving in Noordjkmerika op dit punt zoo on-
volledig, in andere opzichten dikwijls te volledig is 1). De
directie aanklagen baat zeer weinig. Reeds vroeger hebben
wij gezien, dat men in Noord­Amerika de directie zelfs niet t
kan dwingen opgaven te doen van hare ontvangsten en
j exploitatiekosten, of tot het overleggen van hare staten
t en balansen, dan bij faillissement. De directie is boven- L
O dien dikwijls de grootste aandeelhouder. Haar woord is
zoowel wet als velo. ~­ Onder d.e wegen, waarvan Poon in
zijn Mazzzlal verklaart, dat zij niels opeïzöaar maakleu, be-
hooren, om slechts een enkele te noemen, die alhier ter beurze
verhandeld wordt, de Elisabethtown and Padueah, de (7 °/0) t
j Florida-spoorweg; onder die bejmalzl weigezvleïa inlichtingen
te verstrekken de Oregon California; zelfs mz le! faillisse-
i
1) Wij lezen bij van Hoek (alie Fimmzezz mzzl die I·`i¢zmz:geschlcl!e der Ver.
Sfaaierz von zlmeri/ca, p. 426 vlg.), dat in Zllirsissipi elke geldleening, die in
het parlement is goedgekeurd, het volgende jaar nogmaals moet worden be- '
tt krachtigd. Nu werd in 1837 door dit parlement tot eene leening besloten,
j die in 1838 bekrachtigd werd. De bank van Pliiladclphia werd door het
parlement gemachtigd obligatiën dier leening te gelde te maken. Men verze-
kerde, dat deze wet als onderdeel der vorige niet behoefde te worden bekrach-
jj tigd. Later weigerde men echter de schuld te erkennen, wegens gemis der l
tweede parlementsbekrachtiging. ­-In de Unie worden de geldopnemingen, het
1 j verhypothekecren van de spoorwegen, in verschillende staten, geheel aan de directie
overgelaten; maar in de hypotheek-acten is men dikwijls te vrijgevig. Een lmslee
E namelijk behoeft somtijds bij niet­betaling niet te handelen, tenzij het hem door
T obligatiehouders voor een enorm bedrag schriftelijk wordt verzocht.
4 j
l ï
; ï
ij j
I l
l
J ‘
l 1