HomeDe pest op de BeursPagina 50

JPEG (Deze pagina), 747.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
u
_ 48
Op bladz. 31 lees ik: r/dat er te n.­York machtige combi-
natiën van spelers waren gevormd” (in Amerika echter niet van "
beteekenis als de directie er niet in betrokken is), »/die door
kunstmatige rijzing en daling hunne slachtotlers zochten uit
te kleeden en zich met den buit te verrijken?
De heer W. v. O. B. zou iemand werkelijk schrik aanjagen, J
zelfs voor de door zijne yïrma geëmitteerde spoorwegwaarden!
Indien iemand zóó spreekt, die zich vroeger zoo had onderschei-
den door het aanprijzen en verspreiden van Am. fondsen,
wat zal dan een oningewijde van Am. spoorwegeiiecten moeten _y
denken? Mag hij er zich aan wagen? -­ Ook van andere zij- t
den gingen waarschuwende stemmen op. In Mei 1870 maakte ik
het Berliner Aeláeslen Collegium (beurscomité) bekend, dat
er zich, volgens vertrouwelijke bronnen (den consul), te
n.­York consortia hadden gevormd, om in Europa obligatiön
te plaatsen van lijnen die volstrekt niet bestonden of volstrekt
geen nilzicál áaclrlen 00% le worden voláoolrl. Een storm
ging er op van de zijde van hen die Am. spoorwegwaarden
aanvoerden. Men noemde den naam der maatschappij. Was
het de Northern Pacific, de tegenwoordige eigenaar van den
4 Paul Pacific en den Vincent-Brainerd, dien men op het oog
had? ~­- Bevestigend antwoordt, het Bijblad van het Effecten-
blad 21 Mei 1870. lk geloof dat, hoe scherp er destijds
ook tegen is opgekomen, Duitschland aan het collegénnz groo-
ten dank schuldig is. En wat zeggen wij thans, na drie
jaren, van den Northern Pacific en van het raadsel van den
plotseling bekend geworden conlrol van den Paul en Pacino-
spoorweg I)?
1) Zeer bemoedigend zegt Poor p. 577: dat de zijtalckcn van den Paul and l
3 Paciiic, zoolang ze niet voltooid zijn, afzonderlijk zullen worden geadmi-
r nistreerd. Zijn ze (door de Hollanders`?) voltooid, zullen ze als een deel van
den Northern Pacific worden beschouwd. j

l
‘T'“fï§.j.‘l"?“ H E