HomeDe pest op de BeursPagina 49

JPEG (Deze pagina), 764.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

WI) Imww MWIWMHI www ll.
. li
, ‘ rz
nomenee extensions, Winona and St. Peter, Iowa Midland,
North Western Union enz. Z
Zulke vereenigingen van wegen (door c0rz6r0Z, lease, pur- V
c/rase) veroorzaken dikwijls enorme onkosten. Zelfs deed i
zich het geval op, dat de gecombineerde lijnen drie ver- j
schillende spoorbreedten hadden, en met de verlegging der 4
rails wordt de exploitatierekening belast, althans indien de i
g directeuren daling der Mares en obligatiën willen bewerken. j
l Te dikwijls toch combineeren zich directie en árasáees, om Z
voor een spotprijs de schuldvorderingen in handen te krij- l
gen. - W. v. O. B., die menigeen door, zijne »l]eicZ­
draden" heeft verZeérZ eens van de Amerikaansche spoorweg-
fondsjes te _ snoepen, kon zich in lateren tijd niet bedwin- 1
gen een afkeurend oordeel te vellen over de wijze, waarop
­ directiën van spoorwegen soms te werk gaan. Zoo zegt hij
(Be/crwpzf Overzická over 1869, p. 47) van den Atlantic
_ and Grand Western: //Dat de directie in handen was van
dieven en zwendelaars, was reeds gebleken, dat de spoor- l
weg nu in handen kwam van financiëele moordenaars wist
men.” Meer van die liefelijke uitboezemingen vindt men
bg hem 0. a. over de Union-Pacific (p. 40) en over de aan-
deelen van de l/Iilwaukee and St. Paul (p. 29 en 30), waar-
voor hij met aandrang waarschuwt, zeggende: dat er onder
de directie 1) speculanten zijn, die daling of rijzing bevor­ -
deren om van hunne betrekking voordeel te trekken. Later
j schijnt hij echter van meening veranderd te zijn, althans
hij (ik vergis mij: de _/irma?) bracht ze aan {Ze rrzarká.
Zedelijke verbetering der directie was gewis bewerkt.
l 1) Ik vind bij P00r· p. 494, dat als directeur in 1872 moest aftreden de X
i Rotterdammer F. A. Müller (gekozen 10 Juni 1871). Het schünt onver-
Y schillig te zijn, waar de directie woont.
i 7 l
l
. l
l
l '
» r