HomeDe pest op de BeursPagina 48

JPEG (Deze pagina), 761.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l 16
binatie met anderen, er kans toe ziet het meerendeel der
aandeelen in handen te krijgen, verkrijgt hij door die meer-
derheid den control 1), die hem het recht geeft de directie
te ontslaan en dienstvaardige dienaren aan te stellen. Het
schadelijke van deze handelwijze springt te meer in het oog,
indien men nagaat, dat het aandeelenkapitaal willekeurig
en de waarde aanvankelijk bijna niets is en bovendien in
sommige gevallen geen tiende nominaal bedraagt van het ä
obligatiënkapitaal. Een houder b. v. van eene reëele waarde in E
aandeelen van 1 millioen dollars kan zoo het lot in handen ‘
houden van bezitters van 50 millioen dollars obligatiën ; indien
hij slechts blijft zorgen, door betaling der rente op de hy-
potheek-obligatiën, faillietverklaring te ontgaan. De aan-
deelhoude1·s zijn geheel in zijne macht; concessiën kan hij
zelfs verkrijgen en ze aan de aandeelhouders tot den prijs -
die hem goeddunkt overdragen. Dergelijke gecontroleerde 1)
maatschappijen zijn o. a. de Denver Paeiüc door den _
1{ansas Paciiic. De Central Pacific nam bijna alle kleine
lijnen in Californië in zich op; Chicago Rock Island den
Chicago South-Western·spoorweg; de Northern Pacific heeft
zoo den c0¢zz57‘0Z over den Paul and Paciiic verkregen. Zoo is
Cleveland Mount Vernon en Delaware (sedert 1869) //gecon­
troleerd°` door de Pennsylvania. ­- Tot de lijnen in eigen-
dom en pacht (owazezl cmd Zeasezl) bij den Chicago and North-
Western (P00r, p. 132) behooren o. a. de Madison en Me-
1) Te recht merkt Mr. N. J`. den Tex op: dat door prospectussen herhaal-
delijk misverstand is veroorzaakt door misbruik van het woord ·»_qcc0m!r0Zcer¢Z",
dat als een waarborg werd beschouwd door het publiek, ofschoon het slechts
in den zin van geëxploiteerd en nog wel in de slechtste beteekenis moet .
r worden opgevat. -­­ Evenzcer heeft bij leeningen het woord ««gr2c07zruIirZee1·d" C
tot misverstand aanleiding gegeven, daar het bij sommige emissiën slechts mag [
beteekenen //kü]_)llüHlVG1'g1`00t1I1gw, ennter voldoening van gemaakte schulden? l
e .
‘?’fï"I IT" r ni