HomeDe pest op de BeursPagina 47

JPEG (Deze pagina), 752.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

45 _l
verwachten; maar, daar zeer velen. dit niet zgn, geeft het wel
eens aanleiding tot misbruiken, ja tot schandelijke knoeierij.
· Een directeur toch heeft gewoonlijk bij de geheele ad1ni­
i nistratie persoonlijk belang; hij is dikwijls betrok- i
ken bij de aanneming en uitbreiding van den weg; nauwe-
lijks is de hoofdlijn (Me main Zine) gereed, of hij tracht A
u voor eigene rekening concessie voor zijtakken (bmezcáes) te A
. verkrijgen, die hij met enorme winst aan züne maatschappij, j
j d. i. aan zich zelven als directeur, kan verkoopen. Klei- gi
nere maatschappijen zoekt hij met de zijne te doen ineen- l
‘ smelten of, gelukt dit niet, ze te pachten 1). Zulk een pacht
wordt nu eens voor korteren, dan voor langeren tijd aange-
j gaan, soms zelfs voor 999 jaren, zoo als b. v. Pittsburg I
Fort Wayne and Chicago (Zeased for 999 years, from July
1, 1869), door de rijke, en wel bestuurde Pennsylvania maat-
‘ sehappij, de Minneapolis, St. Louis and Duluth door de Nor-
i thern Paciüc (Poor, p. 20, 4i~t3. den Tex p. 39).
i Ook zijn er spoorwegen, die eeuwigdurend in pacht en (
exploitatie zijn genomen, zooals Morris en Essex (lezzsezl in j
pezyaeáuiáy mzzl opemtecl), door den Delaware, Tiackawanna and
Western. Ik behoef hier niet uit te wijden over het gevaarlijke
` eener eeuwigdurende pacht, vooral voor de aamleeücmlers.
Maar niet altijd bewandelt men den rechten weg; langs
T ‘ zijpaden bereikt men ook wel eens zijn doel. Indien name- ·
i lijk eene maatschappij, dikwijls ook de president, in com-
1) Om niet de aanhalingen in het oneindige te vermenigvuldigen, deel ik
hierbij mede, dat ik zeer veel heb geput uit de laatste jaargangen van den
new-York Herald, de szew­Y0rker Iïmzdelszeiizmg (waarbij ik echter de kritiek
U nog al heb moeten toepassen), de Naiimz, de Money Marcket Review, de
Railway News en the Economist; vervolgens uit het Bäálad van liet 11mste2·­
5 damscá Efectenblad (een blad, dat vertrouwen verdient), de prospectussen der {
laatste jaren, verschillende brochures en büzondere mededeelingen.
rg 5
I
. E
l
jr