HomeDe pest op de BeursPagina 46

JPEG (Deze pagina), 726.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

ej" V f
( 44
Pacic, over eene uitgestrektheid van circa 800 miies, het
geval is. Hetzelfde heeft in de Unie plaats met de stich-
ting van nieuwe steden. Zoo is het bekend, dat ter ver- ,
eeuwiging van den naam der firma, die zooveel heeft bijge- *
dragen tot bevordering van Neerlands rijkdom en welvaart,
door het aanprijzen en verspreiden der Paul Paeitics en Vino.-
Brainerds, de stad Ker/cáoneiz is gesticht, op 117 miles ,
van St. Paul (zie new- Yerkeï Iïmzrlelszeiámzg van 3 Mei 1870).
1k heb dien naam nog op geene goede kaart gevonden, anders i
zou ik de N oorder­breedte en de Wester-lengte hierbij opgeven, 3
ter wille van de vereerders van dat huis. ~- Zonderling genoeg
vinden wij ook aan den hoofdweg der P. 8t P. de stad Darwiiz.
V. OVER DIRECTIEN EN DIRECTEUREN. j
Het bestuur eener n.­Am. spoorwegmaatschappij (de baard
of rlireciors) bestaat uit 6 Et 15 personen, naar gelang van ·
de belangrijkheid van de lijn. Uit dezen wordt een uit-
voerend bewind gekozen (executive cezmeii), soms met toe-
voeging van eenige anderen 1). Voor de belangen der
obligatiehonders moeten waken de (1 a 5) ámsiees (aman- __
nen van vertrouwen°’), die echter hun vaderlijken naam nog
al eens misbruiken, daar zij gewoonlijk met de Mares
gewetenloos speeuleeren. i
Gewoonlijk zijn het dan ook geheel met den president- { ·
directeur eens en geven hem zelis nu en dan gezamenlijk '
volmacht. lndien de president een eerlijk man is, kan
men vooral in spoedeischende gevallen, veel nut hiervan
i M-- ll
1) Bij eene uitgebreide maatschappij vindt men een’ President, een’ vice-
President, Treasurer, Secretary, Counsellor, General Snperintendent, Anditor,
Master Meelian., Master Car­Builders, Snpt. of Mach., Gen. Pass. Agent, `
Master of Car Repairs, Freight Agent, Ticket Agent, Supt. of Bridges, Engi­
neer, Road Master, Transfer Agent, Purehasing Agent, enz.- Verg. Poor, p. 327. jg
v~j_*-r__;ir" D' i