HomeDe pest op de BeursPagina 45

JPEG (Deze pagina), 769.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

A
i
43
1
Dat men er ook vlug is, blijkt uit het feit, dat Zondag
23 Juli 1871 op den Ohio en llississippi­spoorweg over
_ l eene lengte van 340 miles het breede spoor werd versmald. ‘
l Het nieuwe spoor werd nog denzelfden dag door 2 extra-
treinen bereden. - Zonder den weg behoorlijk te ballasten,
worden de mile over slecht aardwerk gelegd, aan afgezaagde
boomstammèn bevestigd. De reiziger verkeert dan ook aan-
vankelijk voortdurend in levensgevaar 1). - Later, als'de weg
rendeert en niet failliet dreigt te gaan, of als men steeds ‘
nieuwe leeningen kan blijven sluiten, wordt een goede aar-
den baan aangelegd. Na een tiental jaren kan men zich
dan ook op zulk eenen weg veilig achten. Men breidt
later de sporen uit naar gelang der behoefte. Zoo dit noo-
‘ dig is, legt men dubbel, zelfs driedubbel spoor, zooals bij de
rijke Delaware Lackawanna and Western C°. en op enkele
deelen der Erie. - Het bouwen van sommige wegen gaat
met bijzondere bezwaren gepaard. Zoo had de Union Pacific q
_ steeds te lijden van de sneeuwophoopingen; zóó dat zelfs de
werkzaamheden soms weken en maanden moesten worden ge-
i staakt. Bij den Central Pacific heeft men zich zelfs genood-
zaakt gezien over eene uitgestrektheid van verscheidene miles
sneeuwdaken te bouwen. Tot de slechtst en duurst gebouwde
wegen behoort de Rockford Rock Island and St. Louis. - De
lialten of stations zijn aanvankelijk, en op sommige lijnen .
6 voortdurend, slechts palen met eene plank er aan bevestigd;
waarop de naam van het station te lezen staat. Die naam is
? dikwijls eigen maaksel, indien de lijn groote afstanden in
woeste streken doorloopt, zoo als dit o. a. bij de Union
1) Verg. Den Tex (l. l. p. S, 9), die tevcnsmededcelt, dat zelfs de viaducim
van hout worden gemaakt. Aan het langzaam rijden en de soliditcit der
wagens schrijft hij het toe, dat er niet meer ongelukken voorvallen.
I
l

L l