HomeDe pest op de BeursPagina 43

JPEG (Deze pagina), 771.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

41
van anderen, in hun prospectus ter aanbevelingis geschreven,
en waarvan zoo menig exemplaar wel ~waarheid”, maar niet
ode volle waarheid" bevat. - j
Aan een ander spiegelt men zich zoo zacht. Lees het
­ uitstekend geredigeerde blad alke Nation van 1 Mei 1873. l
Dit meldt ons, z/dat Page. in aantocht is om den Amster-
dammers de le hypotheekmbligatiën te doen nemen van de
gereorgauiseercle (F!) maatschappij, die thans onder zijn prac-
sidium staat en den naam draagt van new­York WCSh·Sl10l‘€ j
and Chicago? Volgens dit blad waren de oude waarden
van den moeder­spoorweg voor 5 °/U à 10 °/O onlangs niet te
verkoopen. Het blad klaagt: dat terwijl te new­York obli-
gatiën en aandeelen (railmacl iuveslmeizls) te vinden zijn,
die in innerlijke waarde niet onderdoen voor eenige andere
waarde in de wereld, de Ewopeescke /Bankiers/iïma’s juist
zulke soorleu uizfzoekeu, {lie cloor geen degelijk Ameri-
kaausok baakierskuis, lol welkeu prgs ook, zourleu gekookt
à worden." Dat hierin wel eenige waarheid moet zijn gelegen,
blijkt uit de omstandigheid, dat men steeds de schuld der t
lage koersen steeds werpt op de contrainine. Indien toch de
koersen hier te laag zijn, waarom zendt men de stukken
dan niet naar new­York? Indien zij er daar grif koopers
voor konden vinden, zouden de bankiers zich hier niet zoo
zwaar over denlagen prijs te beklagen hebben.
aHoe rluuwler {le slukkeu oau Page aaa de market kwamen, l
à eles ie eer kel Hollamlso/ipulliek ze zou ojmemeu !” ­- Ik erken
volgaarne, dat er ook solide ondernemingen en eerlijke direc-
tiën in Amerika worden gevonden. Maar, gaat men de lijst
· na van de obligatien der 370 maatschappijen, die bij Poor 1)
zijn vermeld en onderzoekt men naar de waarde van die,
1) 16 compres gedrukte bladzijden, p. XXXII-XLVII.
i
i l
l
jr