HomeDe pest op de BeursPagina 42

JPEG (Deze pagina), 767.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

' 40
zggn ac/ttergeboarten, omdat ze iets steebts, nacteeltgs voor
, de betrokkene maatschappij aan het licht zouden brengen!l”
En wat is nu de slotsom van mijn onderzoek? - In hoofd-
zaak deze: dat, met hoeveel bewondering men ook moge
vervuld zijn voor de energie van een volk, dat "in vele op- ­
zichten, in betrekkelijk korten tijd, reuzenschreden deed, slechts
met leedwezen er het oog kan laten weiden over de toene-
mende demoralisatie; dat het pijnlijk is te moeten zien: hoe
menigen spoorwegconcessionaris in N. Amerika geen middel
(Yanbee­trtci-ts) te slecht is om zich geld, veel geld te ver-
schaifen en uit zijne onderneming sohandelijke winsten te
trekken; l1oe hij de rechtbank als eene handelsonderneming,
de beurs als eene speelbank beschouwt; hoe menigeen zijne
fortuin vestigt op de wanhoop en de puinhoopen van anderen;-
dat dit voorbeeld navolging vond bij sommige, naar buitenspo-
rige winsten hakende Europeesche firma’s, en dat op dezen
oogenblik in Europa (vooral in Nederland) reeds voor I/4 mil-
lard dollars Amerikaansche spoorwegwaarden zijn aangevoerd, à
waarvan 60 millioen dollars reeds in gebreke zijn rente te
voldoen, die vóór het einde van het jaar nog wel door een
groot bedrag zullen worden gevolgd. Men kan gerust van
de Amerikaansche spoorwegleeningen zeggen: z/Ziedaar het
moderne vat der Danaïden !"
Maar waartoe dan steeds uwe krachten verspild bij het
‘ vullen van het bodemlooze? Wacht, vóór gij u verder
blootstelt aan verliezen op betere waarborgen, zoowel van bg
de zijde der Ameri/caanscbe regeering, ten opzichte der wet-
geving op concessiën en directiën, op de beursmanoeuvres
cn combinatiën (clubs, rings), als van de Europeese/lte regee- ·
ringen, ten opzichte van het emitteeren en verspreiden van
Amerikaansche spoorweg-aandeelen en obligatiën. Emittenten
behooren aansprakelijk te zijn voor al wat, ook als opgaven