HomeDe pest op de BeursPagina 41

JPEG (Deze pagina), 701.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 58.51 MB

l
i en
dat er kolenmijnen onder haren lcmcl­gmvl waren, en later
bleek het, dat de eonccssionarissen in den grond van land,
dat zij huurden in de nabijheid van den weg, eenige gzlmïlers
; steenkolen hadden doen begraven en als toevallig doen ont-
dekken. De zaak wekte destijds ook hier veel sensatie. -­
Dat er zelfs valsehe noteeringslijsten in Europa hebben ge-
_ ‘ eireuleerd, is gebleken uit het proces Fremont; ik geloof
t ook dat het zijne waarde kon hebben te onderzoeken, waar
sommige bladen, die men voor Ainerikaansche houdt, geschre-
ven en van waar zij verspreid worden. t
r In dit geschrift heb ik mij vele wenken ten nutte gemaakt
uit het verdienstelijke werk »/over ele Avzerl/ramzscáe ólpoor-
V wegen" van Mr. N. J. den Tex 1); hetgeen te meer waarde .
heeft, daar de schrijver zich ter plaatse zelve van een en
ander heeft kunnen overtuigen.
` Poort bewees het eerst aan het spoorweg­elfeeten-lievend
publiek een grooten dienst door een jaarlijks verslag, bevat- i
r, i · tende een nauwkeurig overzicht van den toestand van elken
spoorweg in de Vereenigde Staten. Merkwaardig zijn de j
ll volgende zinsneden, voorkomende in zijne voorrede 2): vwan- j
r neer geen verslagen waren openbaar gemaakt, hebben wij ,
ons gewend tot de betrokkene maatschappijen tot het be- Q
komen van inlichtingen. In sommige gevallen zijn ons in-
` lic/zlivgen gezvelgewl; in andere niet tegenzin en len halve
__;_ vezslrelcl. Wanneer echter de opgaven viel vollczllg zijn, heeft i
l - het publiek het recht aan te nemen: dat volledige opgaven
l) Amsterdam bij van Kampen. Zeer aanhevelenswaard, ja onmisbaar voor
hen die een kort en degelijk overzicht over de te Anisterdain verhandelde ,
_ spoorwegwaarden willen hebben. l)e bijgevoegde kaarten geven eene zeer dui- `
i delijke voorstelling van den loop der verschillende lijnen. i
2) Manual, p. XXXI vlgg.
l
s
l
l
,
c l
. 1’
jv * .. ·:­¤¤a:¢e­.·J;-·-»<-·¤­:<¤s«·,=,...­, __,_,,_..­., i